پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .

اثربخشی عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های مؤثّر دیگری دارد.[1]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره نمود.

در این فصل، با بهره گیری از آمارهای موجود – عمدتاً در سطح حوزه ی قضایی مشهد،- به تجزیه و تحلیل جامعه‌ی بزهکاران سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و مطالعه عواملی همچون؛ سن، تابعیت، جنسیت، تأهّل، سواد، مشخصات جسمانی، سوابق کیفری، شغل و اعتیاد با این‌گونه سرقت‌ها و نیز تجزیه و تحلیل سرقت های مقرون به آزار یا تهدید (جامعه ی اعمال مجرمانه) از حیث زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب جرم، وسایل مورد بهره گیری در ارتکاب جرم ، خواهیم پرداخت.

همان طور که در مباحث ابتدایی این نوشتار و در قسمت روش پژوهش، به آن اشاره گردید، داده های آماری که در این فصل، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، مربوط به پرونده های سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390، در حوزه ی قضایی شهر مشهد بوده که بر مبنای عملکرد پلیس آگاهی و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی تنظیم شده می باشد. قسمتی از پژوهش نیز ماحصل کار تجربی (قضایی و امنیّتی) نگارنده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

گروههای سنّی متفاوت، به دلیل مواجه بودن با تحوّلات مستمرّ جسمی، روانی و اجتماعی ـ که از بدو تولّد تا آخرین لحظه ی حیات، ادامه دارد، ویژگی ها و نیازهای خاصّ خود می یابند. بر این اساس، رفتار و کردار آنان، در گذر از مقاطع سنّی متفاوت، تفاوت می یابد؛ و این امر تأثیر مستقیم و معناداری در تغییر دادن چهره ی آسیب های ارتکابی- در ابعاد متفاوت آن- در هر

[1]ـ نجفی توانا (علی)، منبع پیشین، ص 144.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار