پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

نمود( Berry,1997:19). روزنامه تایمز می گوید که لابی های دولتی از عرضحال کنندگان و درخواست کنندگان ویژه پر شده اند که دولت خود را در افسار آنها می بیند. در مذمت صنعت لابی گری نیوریپابلیک اشاره می کند که آن چیز که بر واشـنگتن تسـلط یافتـه اسـت شیـطان و بی اخـلاقی نیسـت بلکه فـرهنگ مزاحمت و انگل گروههای منافع

می باشد(Ibid:17).

این گروهها معمولا برای کسب طرفداری مردم مخصوصا در مورد جلب آرای مردم در انتخابات و جلب افکار عمومی، منافع خود را به صورت ماهرانه ای به منافع ملی پیوند می زنند و قدرت گیری و کسب منافع گروهی را کسب منافع ملی می دانند و آنرا در نزد مردم موجه جلوه می دهند. مثلا صنایع تسلیحاتی بوسیلهتبلیغات و حتی چسباندن پرچم کشور بر روی محصولات،  افزایش تولیدات خود و پیشرفت تکنولوژیکی و قدرت تخریب جنگ افزارهای خود را مستقیما افزایش قدرت ملی جلوه می کنند.

مشکلاتی که از فعالیت گروههای منافع به وجودمی آید:

  • گروه منافع و منافع عمومی: اکثر گروهها برای پیشبرد منافع اعضای خود به وجودآمده اند. پس آنها در مورد در نظر داشتن منافع ملی و عمومی به عنوان کل ناتوانند. اگرچه آنها همیشه ادعا
    می کنند که برای منافع عموم اقدام و اقدام می کنند، گروهها ممکن می باشد منافع عمومی را قربانی پیشبرد منافع گروهی خود کنند. این انتقاد صورت دیگری نیز دارد و آن این می باشد که منفعت عمومی چیست؟ آیا حاصل جمع کل منافع گروههای کوچک نیست؟ آیا منافع عمومی ای که متفاوت از منافع ترکیب شده گروههاست، هست؟ در این میان راه حل در دموکراسی این نیست که منافع گروهها را نادیده بگیرد بلکه بایستی بین منافع متفاوت تعامل ایجاد کند که منعکس کننده مصالحه و رضایت اکثریت می باشد.

قدرت نابرابر گروههای منافع: اگر تصمیمات سیاستهای عمومی ساخته کششها و تاثیرات گروههای منافع باشد؛ پس همه آنها بایستی به نحو برابری سازماندهی شده باشند و به نحو برابری نمایندگی گروههای جامعه را بر عهده داشته باشند. اما بعضی گروهها به خوبی سازماندهی شده اند و داری قدرت تاثیرگذاری بیشتری در سیاستگذاری دولت هستند. بعضی گروهها که ممکن می باشد نماینده تعداد افرادبیشتری نیزکمک  وحتی تهدید بازیگران تصمیم گیر بر حسب مقدار این ابزارها و نیز قدرت بازیگر هدف یا سیستم تصمیم گیر هدف بهره گیری کند. اما نکته مهمی که برای تاثیرگذاری یک گروه بر یک تصمیم نهاد سیاسی یا بازیگر تصمیم گیر  هست این می باشد که بایستی گروه نفوذ دارای حداقلی از همسویی منافع با بازیگران باشد یعنی گروه منافعی که کوشش در جلب توجه تصمیم گیری می کند، بایستی بطور طبیعی دارای منافع همسو با سیاستگذار باشد یا اینکه همسویی

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه