پایان نامه رایگان درمورد 
نیروی کار، مرغ گوشتی، رشته تحصیلی، واحدهای مرغداری No category

ی نموده و نشان داده است که بهرهوری متوسط و بهرهوری نهایی نیروی کار در واحدهای تعاونی بیش از واحدهای خصوصی بوده و هردو بخش از نهاده دان در حد بهینه، از نیروی کار بیش از حد بهینه و از عوامل بهداشت و درمان، آب و برق کمتر از حد بهینه استفاده کردهاند. از عامل سوخت نیز واحدهای تعاونی در حد بهینه و واحدهای خصوصی بیش از حد بهینه استفاده نمودهاند. در مجموع قابل ذکر است که از نظر بهرهوری کل عوامل تولید، واحدهای تعاونی و خصوصی تقریبا یکسان عمل کردهاند.
سعید یزدانی و قادر دشتی (۱۳۷۵) بهرهوری عوامل تولید در صنعت طیور را مورد بررسی قرار دادند. براساس فروض تحقیق، مقدار مصرف دان طیور، سن مدیران، شرکت در دورههای آموزشی ترویجی، نیروی کار، بهداشت و درمان و وضعیت تأسیسات بر تولید واحدهای مرغداری گوشتی مؤثر است. جامعه آماری، واحدهای تولیدی مرغ گوشتی و نمونه آماری شامل ۶۴ مرغداری واقع در شهرستان تبریز (زمستان ۱۳۷۳) بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بهرهوری جزئی عوامل، در شرایطی که بهرهوری متوسط دان مرغ در واحدهای مورد بررسی ۳۹۲/۰ و بهرهوری نهایی آن به طور متوسط ۲۱۲/۰ بوده است و با توجه به مقدار ۷۶۴/۰ که برای متوسط نسبت بهرهوری نهایی به ارزش این نهاده بدست آمده، در مرغداریهای مورد نظر از دان به میزان بیش از حد مطلوب استفاده میشود. همچنین بهرهوری متوسط نیروی کار معادل ۰۲۱/۰ میباشد و محاسبه بهرهوری نهایی نشان میدهد‌، تخصیص نیروی کار در واحدها غیراصولی و غیراقتصادی میباشد. میانگین بهره‌وری کل عوامل تولیدی در این تحقیق ۹۱۵/۱ بدست آمده است که همبستگی بالایی (ضریب ۹/۰) با سود و زیان واحدها نشان میدهد و بالاخره اینکه بررسی نشان داد، عواملی که تأثیر معنی‌داری بر بهره‌وری دارند، در میزان تولید نیز مؤثر و مهم بوده اند. مقایسه بهرهوری واحدهای مختلف از نظر مقیاس تولید نشان داد که واحدهای با ظرفیت پایین تر با تخصیص کاراتر منابع از عملکرد بهتری نسبت به واحدهای بزرگتر برخوردار بودهاند. سن مدیران در هر دو گروه ظرفیتی و شرکت در دورههای آموزشی ترویجی در مرغداریهای بزرگ تأثیر معنی داری بر تولید داشته است.
نیک نسب (۱۳۷۷) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ” گزارش کرد که در مرغداریهای گوشتی مورد مطالعه از نیروی کار و جوجه یک روزه کمتر از حد بهینه استفاده میشود. اما از نهاده دان در کلیه واحدها مورد مطالعه بیش از حد بهینه استفاده میشود. همچنین بهرهوری کل واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک بیشتر است. عدم وجود مدیریت مطلوب در واحدهای مرغ گوشتی و یا نبود مدیر فنی از یک سو موجب عدم استفاده از نیروی کار و از بین رفتن تعداد زیادی از جوجههای یک روزه، به دلیل عدم کنترل غذا و وضعیت عوامل دما، رطوبت، هوا و… میشود. از طرف دیگر به دلیل عدم تنظیم جیره طبق جداول جیره نویسی و استفاده بیش از حد از مواد خوراکی روزانه موجب از بین رفتن و ضایع شدن این مواد و تحمیل هزینه مالی زیادی میگردد.
در تحقیقی تحت عنوان بررسی اقتصادی عوامل تولید در واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ به این نتیجه رسیده که واحدهای مرغداری با ظرفیت بالا از نهادههای تولید بهتر استفاده میکنند و۶۶ درصد مدیران بالغ مرغداری ، بیش ازده سال سابقه کاری دارند و میانگین سابقه فعالیتشان در امور مرغداری حدود ۱۵ سال میباشدکه بیانگر ترکیب سابقه کار بالای آنها است و ۶/۶۶ درصد مدیران دارای تحصیلات دیپلم وکمتر از آن بوده و۴/۳۳ درصد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم که از این میزان ۴/۷۱ درصد مدیران تحصیلات مرتبط با فعالیت مرغداری دارند . ۷/۵۲ درصد واحدها کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به تولید بودند. همچنین پنج عامل کمی و کیفی نهاده های دان، نیروی کار، بهداشت ودرمان، سوخت وجوجه یک روزه تأثیر معنی‌دار در میزان تولید داشتند (چیذری،۱۳۸۰).
۲-۲-۶- نقش مدیریت بر تلفات مرغداری‌های گوشتی
تلفات در مرغداری های گوشتی ازتباط مستقیمی با مدیریت در کلیه بخش‌ها از جمله مدیریت بیماری‌ها، مدیریت خوراک، شرایط محیطی (تهویه و دما) و …. دارد. آگاهی مدیران از میزان استاندارد بین المللی تلفات ومقایسه وضعیت خود و بکار گیری اقدامات بیشتر به منظور پیشگیری از بروز تلفات و به حداقل رساندن آن در مدیریت تلفات نقش به سزایی دارد (شاه ولی و رحیمی، ۱۳۸۵).
کاهش در مصرف آب و غذا از علایم بروز بیماری در گله است. بنابراین آمارگیری روزانه از میزان مصرف آب و غذا، تولید تخم مرغ و تلفات ضروری است. هرگونه تغییر اساسی چه روز به روز و چه در ظرف مدت معینی وجود بیماری در گله را نشان می‌دهد. به علاوه در طول روز در زمان معینی بایستی رفتار تغذیه‌ای گله را زیر نظر گرفت. همچنین گوش دادن به صدای مرغ‌ها راهنمای خوبی در این مورد است. با یک حساب سرانگشتی و توجه به موارد زیر می‌توان فهمید که آیا بیماری در گله وجود دارد یا نه. ۱- وجود بیشتر از یک درصد جوجه مریض در گله. ۲- تلفات در سه هفته اول در جوجه‌های گوشتی ۲ درصد بیشتر نباشد. ۳- بعد از سه هفته تلفات بیشتر از یک درصد در ماه نباشد. لازم به یاد آوری است که میزان تلفات در حال حاضر در ایران بخاطر عدم رعایت موارد بهداشتی و اشکال در کاربرد برنامه‌های دقیق واکسیناسیون درصد تلفات از حد طبیعی بیشتر است (پور رضا و صادقی، ۱۳۸۷).
یکی از مهمترین علل فاصله بین تولید بالفعل و بالقوه، تلفات و حذفی در مزارع پرورش مرغ گوشتی است. در جدول ۲-۳- درصد تلفات و درصد مرغ حذفی را در مناطق مختلف کشور را در سال ۸۷ بازگو می کند. کمی کارایی اقتصادی که برآیند کارایی فنی و تخصصی است موجب افزایش تلفات جوجه و مرغ حذفی می‌شود. طبق جدول درصد تلفات در این سال در مناطق اصفهان و تهران بیش از ۲۳ درصد بود و از سایر مناطق کشور بیشتر است. در هر دو منطقه یاد شده و همچنین در سایر مناطق، به شهادت گزارشهای متعدد شیوع بیماری آنفلوانزا و سایر بیماریها بسیار زیاد بوده و منشاء اصلی تلفات در استان اصفهان همین عامل بوده است. در سایر مناطق کشور به جز منطقه مازندران، گیلان و گلستان، میزان تلفات بیشتر از ۱۱ و کمتر از ۱۸ درصد است. حداقل تلفات به میزان تقریباً ۸ درصد در منطقه مازندران مشاهده می شود. طبق انتظار درصد حذف مرغ نیز در این منطقه حداقل و برابر ۳/۲ درصد است. به جز منطقه همدان درصد حذف مرغ در سایر مناطق کمتر از ۲ درصد است . برآورد میانگین درصد تلفات و مرغ حذفی برای جامعه آماری یا کل کشور به ترتیب ۱۶ و ۶/۱ درصد است (جهاد کشاورزی، ۱۳۷۸).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد برنامه سوم توسعه، دیوان عدالت اداری، برنامه چهارم توسعه، قانون اساسی

جدول ۲-۳- درصد تلفات و درصد حذف مرغ به تفکیک مناطق در سال ۱۳۷۸
نام منطقه
درصد حذفی
درصد تلفات
مازندران ، گیلان و گلستان
۶۳/۰
۳۳/۸
آذربایجان شرقی و غربی
۸/۰
۹۷/۱۲
همدان ، زنجان و اردبیل
۱۳/۲
۱۶/۱۴
کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و کردستان
۰۷/۱
۲۳/۱۲
خراسان
۵۵/۱
۶۶/۱۱
تهران و قزوین
۵۷/۱
۰۴/۲۳
قم ، سمنان و مرکزی
۷۷/۱
۷۴/۱۷
اصفهان و چهارمحال بختیاری
۳۱/۲
۲۴/۲۳
کرمان ، یزد ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
۴۱/۱
۶۱/۱۷
خوزستان و بوشهر
۴/۳
۵۲/۱۵
فارس و کهگیلویه و بویراحمد
۸۸/۱
۴۲/۱۷

هاشمی (۱۳۸۱)، در مطالعه‌ای درصد تلفات در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی را توسط تابعی مطرح کرد که عوامل و متغیرهای زیر، متغیرهای توضیح دهنده آن هستند:
۱- عوامل مدیریتی شامل: رشته تحصیلی مدیر، تجربه مدیر، میزان تحصیلات مدیر .
۲- متغیرهای مربوط به تجهیزات مرغداری شامل: نوع آبخوری، نوع دانخوری
۳- متغیرهای مرتبط با تاسیسات شامل: نوع تهویه، سیستم گرم کننده سیستم خنک کننده.
۴- متغیرهای مرتبط با سطح ایمنی زیستی شامل: فاصله مرغداری از مرغداریهای دیگر حصارکشی اطراف مرغداری منطقه ایکه مرغداری در آن واقع است .
۵- متغیرهای مربوط به تغذیه طیور شامل: نوع دان مصرفی
۶- متغیرهای مربوط به جوجه ریخته شده شامل: تعداد جوجه در واحد سطح، طول دوره پرورش، ظرفیت مزرعه، تعداد سالنها
۷- یازده متغیر مربوط به مکان و منطقه ای‌که مرغداری در آن واقع است (جدول ۲-۳) .
متغیرهای فوق تحت دو الگوی رگرسیون معمولی (OLS) و الگوی لجیت مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن عبارتست از:
الف) الگوی لوجیت: الگوی لوجیت متغیر وابسته متغیری دوتایی است .این متغیر ، برای مرغداریهایی که درصد تلفات آنها بزرگتر یا مساوی ۱۱ درصد است، مقدار ۱ (واحدهای پرمخاطره) و برای مرغداریهایی که درصد تلفات آنها کمتر از ۱۱ درصد است، صفر (واحدهای کم مخاطره) اختیار می کند. نتایج این الگو در جدول ۲-۴- نشان داده شده است.
تفسیر نتایج این الگو با توجه به علامت و مقدار ضریب برآورد شده می‌باشد. مثلا ضریب مربوط به متغیر محل مرغداری که مثبت و معنیدار است. مثبت بودن ضریب بیانگر آن است که قرار گرفتن واحدهای پرورش مرغ گوشتی مناطق کشاورزی و باغی، تلفات را بالا می برد. این امر به دلیل وجود جوندگان و پرندگان وحشی است که از عوامل انتقال دهنده بیماری و ایجاد کننده استرس در واحدهای مرغداری محسوب می‌شوند. ضریب متغیر ظرفیت مرغداری منفی است که نشان می دهد که در ظرفیتهای کمتر یا برابر با ۵۰۰۰۰ قطعه، نسبت به ظرفیتهای بالاتر از آن تلفات پایین‌تر است. دلیل این امر ممکن است مشکلات مدیریتی در ظرفیتهای بالاتر از ۵۰۰۰۰ قطعه، انتقال سریع بیماریهای واگیر در بین طیور و عوامل دیگر باشد.
در وارد کردن متغیرهای مجازی مربوط به مناطقی که مرغداریها در آن واقع اند، منطقه شمالی کشور در نظر گرفته نشده است و آن را با کمترین مقدار تلفات ۳۳/۸% (جدول۲-۳) به عنوان شاهد در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که ضریب دیگر متغیرها ی استان‌ها نسبت به آن سنجیده شده است که همگی مثبت هستند. برای مثال بیشترین ضریب مربوط به مناطق تهران و قزوین (۰۵/۳) است. این بدان معنی است که به شرط ثابت بودن دیگر شرایط، احتمال اینکه یک مرغداری در وضعیت پرخطرقرار گیرد در مقایسه با منطقه شمالی در این منطقه بیشترین است.

جدول ۲-۴- نتایج برآورد شده از الگوی لوجیت و رگرسیونی (OLS)
متغیر
ضریب برآوردشده الگوی لوجیت
ضریب برآوردشده الگوی OLS
آبخوری اتوماتیک
۸۷/۰
۵۸/۱
تجربه مدیر
۰۳۲/۰-
۰۵/۰-
اثر توام رشته تحصیلی مدیر و آبخوری اتوماتیک
۰۲۷/۰-
۴۱/۰-
رشته تحصیلی مدیر
۵۸/۰-
۱۳/۲-
کیفیت آب
۴۷/۰-
۱۷/۱-
اثر توام فاصله ازمرغداری های دیگر وحصارکشی اطراف مزرعه
۳۹/۰-
۸۴/۰-
اثر توام سیستم گرمایش و خنک کننده
۲۱/۰-
۵۶/۰-
منطقه ایکه مرغداری در آن واقع است
۷/۰
۳۰/۱
ظرفیت مرغداری
۱۱/۰-
۴۱/۰-
آذربایجان شرقی

پایان نامه رایگان درمورد 
نیروی کار، مرغ گوشتی، رشته تحصیلی، واحدهای مرغداری No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید