پایان نامه رایگان درمورد 
جوجه گوشتی، استان تهران، مرغ گوشتی No category

هستند.
جدول ۴-۱۸- بررسی نوع دانخوری در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه (درصد)
گروه
ناودانی
مدور شبکه ای
اتوماتیک زنجبری
غیره
ضعیف
۱۵
۲۵
۵۵
۵
متوسط
۴۰
۵۰
۱۰

خوب
۶۷/۱۶
۶۷/۱۶
۶۶/۶۶

کل
۸۹/۲۳
۵۵/۳۰
۴۳
۶/۱

سیستم دانخوری واحدهای مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان تهران در جدول۴-۱۹ نشان داده شده است. همانطوری که مشاهده میشود دانخوری به سه مورد دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تقسیم گردید. براساس مطالعه صورت گرفته از ۳۲ واحد مورد مطالعه ۹ واحد دستی، ۷ واحد نیمه اتوماتیک و ۱۶ واحد اتوماتیک است که به ترتیب۴/۲۷،۵/۲۴،۲۴/۴۷ درصد میباشد در مقایسه سه گروه، گروه های خوب، دارای بالاترین درصد سیستم اتوماتیک (۸۶/۶۰) و گروه ضعیف دارای بیشترین سیستم دستی بود. در مطالعه هاشمی (۱۳۸۱) در دو گروه پر مخاطره (تلفات بالای ۱۱ درصد) و کم مخاطره (تلفات کمتر از ۱۱ درصد) استفاده از سیتم دانخوری اتوماتیک در مرغداری‌ها در گروه‌ها به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۲۹ درصد بود و سیستم غیر اتوماتیک ۷/۶۴ و ۸/۷۰ درصد بود.
جدول ۴-۱۹- بررسی سیستم دانخوری در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه (درصد)
گروه
دستی
نیمه اتوماتیک
اتوماتیک
خوب
۴۳/۳۳
۸
۳/۵۸
متوسط
۳۰
۳۰
۴۰
ضعیف
۲۰
۳۵
۴۵
کل
۷/۲۷
۴۴/۲۴
۷۸/۴۷

ارتفاع تمام دانخوریها باید طوری باشد که لبه دانخوری هم سطح پشت پرنده باشد هنگام استفاده از دانخوریها هیچ گاه بیش از نصف آن را نباید پر شده باشد و برای تشویق به غذا خوردن و جلوگیری از هدر رفتن دان، دانخوری ۳-۴ بار در روز باید پر شود. تحقیقات نشان داده که وقتی دانخوریها را به اندازه یک سوم پر شوند یک درصد غذا هدر خواهد رفت و وقتی دانخوریها دو سوم پر شوند ۱۰ درصد غذا هدر خواهد رفت و در صورتیکه دانخوریها کاملا پر شوند ۳۰ درصد غذا هدر خواهد رفت. بدین منظور ارتفاع سطح دان در دانخوری مزارع مرغ گوشتی جنوب استان تهران در بین سه گروه (ضعیف، متوسط و خوب) مورد بررسی قرار گرفت. ارتفاع سطح دان در دانخوری به سه مورد یک سوم دانخوری، دو سوم دانخوری و کل دانخوری تقسیم گردید. براساس مطالعه صورت گرفته ۹/۲۵ درصد واحدها یک سوم دانخوری، ۵/۲۶ درصد کل دانخوری، ۶/۴۷ درصد دو سوم دانخوری را پر مینمایند. تعداد دانخوری به ازاء هر ۱۰۰ قطعه به ۳ مورد یک عدد، دو عدد، سه عدد و بیشتر تقسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ۸۲/۳۳ درصد یک عدد، ۲/۲۷ درصد دو عدد، ۹/۸ درصد سه عدد و بیشتر را شامل گردید. به منظور بررسی نحوه مدیریت و نظارت بر اصول کار در مزارع پرورش جوجه گوشتی امکان خالی ماندن دانخوری‌ها بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل ۵/۵۰ درصد امکان خالی ماندن دانخوری در مزارع پروش جوجه گوشتی جنوب استان تهران وجود داشته است و در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب ۵/۶۲، ۶۹/۵۷ و ۵/۶۲ درصد امکان خالی ماندن دانخوری‌ها وجود داشته است.
تعداد دفعات توزیع دان در مزارع جوجه گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران در جدول ۴-۲۰- نشان داده شده است. همانطوریکه مشاهده میشود تعداد دفعات توزیع دان به چهار مورد یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت و چهار نوبت در روز تقسیم گردید. براساس مطالعه صورت گرفته از ۳۲ واحد مورد مطالعه ۳ واحد یک نوبت، ۱۷ واحد دو نوبت و ۸ واحد سه نوبت و ۴ واحد چهار نوبت است که به ترتیب۳/۵، ۵/۴۶، ۳۷ و ۴۶/۱۰ درصد است. در مقایسه سه گروه، خوب، متوسط و ضعیف در مجموع سه و چهار نوبت توزیع دان در دانخوریها در مزارع پرورش جوجه گوشتی به ترتیب ۶۶/۶۶،۵۳/۶۱ و۵۰ درصد را شامل گردید.
جدول ۴-۲۰- تعداد دفعات توزیع دان در دانخوری در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه (درصد)
گروه
یک نوبت در روز
دو نوبت در روز
سه نوبت در روز
چهار نوبت در روز
ضعیف

۳۰
۳۰
۲۵
متوسط

۶۰
۴۰

خوب
۱۵
۵۰
۶۷/۴۱
۳۳/۸
کل
۵
۶۶/۴۶
۳۷
۱۱

خرید دان و یا اقلام ونهاده های تهیه دان در واحدها در سه گروه به صورت ۷/۸۷ درصد به صورت دوره‌ای، ۴/۴ درصد به صورت کلی و مورد نیاز کل دوره و۷/۷ درصد به صورت مقطعی و ماهانه صورت می‌پذیرد و بیش از ۸۵ درصد از مزارع مورد بررسی دان واقلام آن را به صورت فله ای نگهداری می‌نمایند.
به منظوربررسی شیوه توزیع دان در مزارع پرورش جوجه گوشتی بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در چهار روش اتوماتیک، حمل با فرغون، توزیع با سطل، حمل با ریلهای مخصوص مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل ۱/۳۹ درصد اتوماتیک، ۳۸ درصد حمل با فرغون، ۱۵ درصد توزیع با سطل و ۸/۳ درصد حمل با ریهای مخصوص در مزارع پروش جوجه گوشتی استان تهران توزیع دان صورت می‌گیرد. در بین گروهها گروه خوب ۲۵ درصد به صورت اتوماتیک، ۱۶/۵۴ درصد حمل با فرغون، ۳۳/۸ توزیع با سطل و ۵/۱۲ درصد با ریلهای مخصوص توزیع دان گردید. در بین دو گروه متوسط و ضعیف به ترتیب ۵۲/۲۳ و ۲۵ درصد به صورت اتوماتیک، ۷۸ /۶۰ و ۵/۶۲ درصد حمل با فرغون ۷۵/۱۳ و ۵/۱۲ درصد توزیع با سطل و ۵/۱۲و صفر درصد حمل با ریلهای مخصوص دان توزیع گردیده است.
ضد عفونی دان مورد استفاده نیز در واحدها بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل۴۴/۳۹ عدم ضدعفونی دان،۳۳/۳۸ درصد یکبار ضدعفونی دان تولیدی ۳۳/۸ درصد نیز دوبار و ۸/۱۳ درصد نیز بیش از دوبار ضدعفونی ویا با ترتیبی خاص ویا در زمانهای معین وخاص دان را ضد عفونی می‌نمایند. امکان تغییر نوع دانخوری بر حسب سن نیز در مزارع پرورش جوجه گوشتی بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف ۱۰۰ درصد امکان تغییر نوع دانخوری ها بر حسب سن پرنده وجود داشته است. امکان تغییر ارتفاع بر حسب سن نیز در مزارع پرورش جوجه گوشتی بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف ۱۰۰ درصد امکان تغییر نوع دانخوری ها بر حسب سن پرنده وجود داشته است.
تعداد دفعات تهیه دان در هفته در مزارع پرورش جوجه گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج حاصل ۸۵ درصد مزارع پرورش جوجه گوشتی به صورت روزانه، ۱/۱۰ درصد سه نوبت در هفته، ۲/۴ درصد دو نوبت در هفته اقدام به تهیه دان مینمایند. در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف نیز به ترتیب روزانه (۸/۷۰،۶/۸۲،۵/۳۷)، سه نوبت (۵/۱۲،۵/۱۱،۲۵) و دونوبت (۰،۰،۵/۱۲) تهیه دان درهفته صورت میپذیرد.
به منظور بررسی نحوه مدیریت و نظارت بر تهیه جیره در مزارع پرورش جوجه گوشتی بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب به سه مورد کارگر مخصوص و فنی، خود مدیریت، مسئول فنی واحد تقسیم و مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل ۵۵/۳۵ درصد کارگر مخصوص و فنی ۳۰ درصد خود مدیریت و ۲۶ درصد مسئول فنی در مزارع پروش جوجه گوشتی جنوب استان تهران نظارت بر تهیه جیره را به عهده دارند. در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب ۸/۲۰،۲۳/۱۹ و صفر درصد مسئول فنی واحد نظارت بر تهیه جیره را به عهده دارند.
همگن کردن اندازه ذارت کلیه مواد توسط آسیاب در مزارع پرورش جوجه گوشتی بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل ۳/۸۸ درصد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان از اندازه همگن مواد توسط آسیاب استفاده مینمایند. در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب ۶/۸۲،۶/۹۱ و ۳/۸۳ از اندازه همگن مواد توسط آسیاب استفاده مینمایند. بر اساس سن پرنده قطر منافذ آسیاب را باید تنظیم نمود. بر این اساس ۱/۷۳ درصد پرورش دهندگان توری ۲ میلیمتری را برای دروه آغازین، ۹/۶۷ درصد توری ۴ میلیمتری را برای دوره رشد و ۶/۵۲ درصد توری ۸ میلیمتری را برای دوره پایانی استفاده می نمودند و بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف اختلاف زیادی وجود نداشته است.آسیاب مورد استفاده در واحدها هم بیش از ۸۵ درصد به صورت چکشی بوده است. یکی از موارد مهم در تهیه جیره مدت زمان میکس است. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۳۵ درصد مزارع مدت زمان میکس بالای ۴۵ دقیقه داشتند، که به لحاظ علمی زمان بسیار بالایی است لذا توصیه میشود با استفاده از تعیین سدیم جیره در زمانهای مختلف (۵،۱۰،۱۵،۲۰،۲۵،۳۰،۳۵) و پیدا کردن زمان مناسبی که غلظت نمک در جیره ساخته شده با فرمول اصلی تطابق داشته شود سپس این زمان به عنوان زمان میکس در نظر گرفته شود.
برای جیره نویسی اصولی، داشتن آنالیز اقلام خوراکی ضروری است. بر اساس نتایج این تحقیق بیش از ۸۵ درصد از مزارع پرورش جوجه گوشتی استان تهران آنالیزی از اقلام خوراکی مورد استفاده در جیره ندارند، که این موضوع در بین سه گروه نیز صادق است. همچنین واحدهای مورد بررسی از ضایعات مواد خوراکی کارخانجات بندرت در تغذیه جوجه های گوشتی استفاده مینمایند.
برای تهیه جیره وفرمولاسیون در واحد های مورد بررسی در جنوب استان تهران ۱۳درصد از NRC و ۸۷ درصد از واحد ها از تجربه فردی یا به صورت تجربی مورد استفاده بوده است. یکی از مشکلات پرورش جوجههای گوشتی امروزی ناهنجاریای متابولیکی مرتبط با تغذیه است. بر اساس این تحقیق ۵/۴۱ درصد از واحدهای مورد مطالعه مشکلات ذکر شده را دارا بودند که گروه ضعیف با ۵۰ درصد بالاترین و گروه متوسط با ۷۷/۲۸ درصد کمترین مشکلات را دار بودند.
شکل فیزیکی جیره در مزارع جوجه گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران در جدول ۴-۲۱ نشان داده شده است. همانطوریکه مشاهده میشود شکل فیزیکی جیره به چهار موردآردی، کرامبل و پلیت و آردی همراه باپلیت تقسیم گردید. براساس مطالعه صورت گرفته ۸/۴۸ درصد از آردی، ۹/۱۸ درصد از کرامبل و ۲/۴ درصد از پلیت و۳۳/۲۸ درصد از میکس استفاده می‌کنند. در مقایسه بین سه گروه، گروه خوب (۵۵ درصد) بالاترین سهم و گروه ضعیف (۴۰ درصد) کمترین سهم از جیره آردی استفاده مینمایند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد الگوریتم ژنتیک، نرم افزار، بهینه سازی، مزایا و معایب

جدول ۴-۲۱- بررسی شکل فیزیکی جیره مورد استفاده در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه( درصد)
گروه
آردی
کرامبل
پلیت
آردی – کرامبل
خوب
۵۵
۶۶/۱۶
۳۳/۸
۹/۲۴
متوسط
۵۰
۳۰

۳۰
ضعیف
۴۰
۱۰
۵
۳۰
کل
۳۳/۴۸
۸۸/۱۸
۴۴/۴
۳۳/۲۸

در تمامی واحدهای مورد مطالعه دان کپک زده از واحد حذف می گردید و نیز دان باقیمانده و یا دان برگشتی نیز در واحدها با درصد نسبی مساوی مورد استفاده مجدد قرار می گرفت.
تغییر نوع جیره درفصول مختلف بر اساس پروتئین آن در واحدها بیش از ۹۰ درصد صورت گرفته است. فرمولاسیون وتهیه جیره در واحدها در طول دوره ۱۶ درصد دوبار در دوره،۵۲ درصد سه بار در دوره، ۲۷ درصد چهار بار در دوره انجام گرفته است.
۴-۱-۱۳- جوجه ومدیریت آن

پایان نامه رایگان درمورد 
جوجه گوشتی، استان تهران، مرغ گوشتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید