پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، جوجه گوشتی، استان ایلام، مرغ گوشتی No category

سایر سیستم آبخوری. گروه متوسط دارای ۵۰ درصد دستی، ۲۰ درصد ناودانی، ۲۰ درصد فنجانی و نیپلی، ۱۰ درصد سایر سیستم آبخوری بودند. در گروه ضعیف ۲۵ درصد دستی و ۲۵ درصد ناودانی، ۳۵ درصد فنجانی و نیپلی، ۱۵ درصد سایر سیستم آبخوری بودند.
منبع تأمین آب واحدهای پرورش جوجه گوشتی مورد مطالعه در استان در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول۴-۱۳ زیر نشان داده شده است. منبع تأمین آب به پنج مورد چاه عمیق، چاه سطحی و نیمه عمیق، آب شهری قنات گزینه ۱ و ۳ تقسیم گردید. نتایج نشان داد که از ۸۵ واحد مورد مطالعه ۲۲ واحد از چاه عمیق، ۴۴ واحد از چاه سطحی و غیر عمیق، ۱۶ واحد از آب شهری، ۱ واحد قنات و واحد از گزینه ۱ و ۳ استفاده نمودند که به ترتیب ۲/۲۶ ، ۴/۵۱، ۱۹ و ۲/۱ درصد جامعه مورد نظر را شامل گردید. مقایسه بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف نشان داد که گروه خوب به ترتیب ۲۵ درصد چاه عمیق، ۳۳/۵۸ درصد چاه سطحی نیمه عمیق، ۵/۱۲ درصد آب شهری و ۱/۴ درصد گزینه چاه و آب شهری استفاده میکند. در گروه متوسط (۲۵درصد چاه عمیق، ۷۶/۵۵ درصد چاه سطحی و غیرعمیق، ۳۰/۱۷ درصد آب شهری و ۹/۰ درصد قنات) و گروه ضعیف (۵/۳۷ درصد چاه عمیق، ۵/۱۲ درصد چاه سطحی و نیمه عمیق و ۵ درصد آب شهری) استفاده می‌کنند. ورمقانی (۱۳۸۷) منبع تامبن آب شرب در مزارع استان ایلام را به ترتیب چاه، چشمه، آب شهر یا روستا با درصدهای ۶/۵۵، ۶/۱۵ و ۸/۲۸ ذکر نمود. نکته مهمی که در استفاده از آب شرب بایستی مورد توجه باشد کیفیت آب است. در مطالعه هاشمی (۱۳۸۱) در دو گروه پر مخاطره (تلفات بالای ۱۱ درصد) و کم مخاطره (تلفات کمتر از ۱۱ درصد) استفاده از آب با کیفیت در مرغداری‌ها در گروه‌ها به ترتیب ۵/۶۷ و ۷۲ درصد بود و آب کم کیفیت ۵/۳۲ و ۲۸ درصد بود.

جدول ۴-۱۳- بررسی وضعیت منبع تامین آب در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
چاه عمیق
چاه سطحی و نیمه عمیق
چشمه آب شهری
ضعیف
۵۵
۳۰
۱۵
متوسط
۷۰
۲۰
۱۰
خوب
۵۰
۳۳/۳۳
۶۷/۱۶
میانگین کل
۳۳/۵۸
۷۷/۲۷
۸۹/۱۳

تعداد آبخوری به ازای هر ۱۰۰ قطعه در مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان تهران در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول ۴-۱۴ آورده شده است. همانطوریکه در جدول مشاهده میشود تعداد آبخوری به ازاء هر ۱۰۰قطعه در ۴ گزینه یک عدد، دو عدد، سه عدد،۴ عدد تقسیم گردید نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب ۸/۳۲، ۸/۵۱، ۸، ۵/۷درصدرا شامل گردید. در مقایسه سه گروه خوب(۳۳/۵۸ درصد یک عدد، ۳۳/۳۳درصد دو عدد، ۳۳/۸ درصد چهارعدد)، متوسط(۰۸/۵۲ درصد یک عدد، ۰۸/۲۷درصد دو عدد، ۲۵/۶ درصد سه عدد، ۵۸/۱۴ درصد چهار عدد) و ضعیف (۵۰ درصد یک عدد، ۲۵ درصد دوعدد ۵/۱۲درصد سه عدد، ۵/۱۲درصد چهارعدد) میباشد. ورمقانی(۱۳۸۷) در بررسی وضعیت پرورش جوجههای گوشتی استان ایلام گزارش نمود ۸/۵۷ درصد مزارع این استان دارای آبخوری اتوماتیک هستند. در مطالعه هاشمی (۱۳۸۱) در دو گروه پر مخاطره (تلفات بالای ۱۱ درصد) و کم مخاطره (تلفات کمتر از ۱۱ درصد) استفاده از آبخوری اتوماتیک در مرغداری‌ها در گروه‌ها به ترتیب ۳/۹۵ و ۵/۸۸ درصد بود و آبخوری غیر اتوماتیک ۷/۴ و ۵/۱۱ درصد بود.
جدول ۴-۱۴- بررسی وضعیت آبخوری در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
یک عدد
دو عدد
سه عدد
چهارعدد
خوب
۱۰
۸۰
۵
۵
متوسط
۳۰
۴۰
۲۰
۱۰
خوب
۳۳/۵۸
۳۳

۸
میانگین کل
۸/۳۲
۱۱/۵۱
۳۳/۸
۵/۷
یکی از مسائل مهّم در خصوص در اختیار قراردادن آب سالم در گله پرورش نحوه برخورد با آب باقیمانده در آبخوری است. بدین منظور مزارع مرغ گوشتی استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت. سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مزارع به سه مورد تعویض کامل آب، درون آبخوری، اضافه کردن آب تازه بر روی آب قبلی و تعویض اتوماتیک آب تقسیم شد. براساس نتایج بدست آمده در جدول زیر از تعداد ۳۲ مزارع تعداد ۲۳ مزارع تعویض کامل آب درون آبخوری ۵ مزارع اضافه کردن آب تازه به روی آب قبلی، ۴ مزارع تعویض اتوماتیک آب باقیمانده در آبخوری که به ترتیب ۳/۸۳، ۵/۹، ۱/۷ درصد را شامل میگردند. مقایسه در بین سه گروه خوب(۸۴ درصد تعویض کامل آب درون آبخوری، ۸ درصد اضافه کردن آب تازه بر روی آب قبلی، ۸ درصد تعویض اتوماتیک)، متوسط(۳۱/۸۴ تعویض کامل آب درون آبخوری، ۸/۹ اضافه کردن آب تازه روی آب قبلی، ۸/۵% تعویض اتوماتیک) و ضعیف (۷۵ درصد تعویض کامل آب درون آبخوری، ۵/۱۲درصد اضافه کردن آب تازه روی آب قبلی و ۵/۱۲ درصد تعویض اتوماتیک) را تشکیل میدهند.
جدول ۴-۱۵- بررسی تعویض آب در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
تعویض کامل آب درون آبخوری(درصد)
اضافه کردن آب تازه
روی آب قبل(درصد)
تعویض اتوماتیک(درصد)
خوب
۴۵
۳۵
۲۰
متوسط
۷۰
۲۰
۱۰
خوب
۶۶/۴۱
۶۶/۴۱
۶۶/۱۶
کل
۲/۵۲
۲۲/۳۲
۵۵/۱۵

کیفیت آب مورد استفاده در مزارع مرغ گوشتی درجنوب استان تهران بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول۴-۱۵ نشان داده شده است. کیفیت آب مورد استفاده در سه مورد آب شیرین، شوری قابل تحمل، سختی قابل تحمل تقسیم شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از ۳۲ واحد مورد مطالعه ۲۳ واحد دارای آب شیرین، ۵ واحد شوری قابل تحمل، ۴ واحد سختی قابل تحمل هستند که به ترتیب ۹/۸۵، ۴/۲ و ۸/۱۱درصد را شامل میگردد. مقایسه بین سه گروه خوب (۹۲ درصد آب شیرین، ۴درصد شوری قابل تحمل، ۴ درصد سختی قابل تحمل)، متوسط (۶۱/۸۴ درصد آب شیرین، ۹۲/۱درصد شوری قابل تحمل ۴۶/۱۳درصد سختی قابل تحمل) و ضعیف (۷۵ درصد درصد آب شیرین، ۲۵ درصد سختی قابل تحمل) را شامل میگردد. همانطوریکه ملاحظه میشود، در گروه ضعیف درصد بالاتری از مزارع از آب دارای سختی قابل تحمل و شوری قابل تحمل استفاده مینمایند. لذا این امر میتواند سبب بروز بیماریهای متابولیکی درگله، همچنین بیماریهای انگلی حاصل از افزایش رطوبت بستر را بنماید که این امر باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی و کاهش بهره‌وری میگردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد دربارهکارآفرینی، دانشجویان، کسب و کار، کارشناسی ارشد

جدول ۴-۱۵- بررسی کیفیت آب در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
آب شیرین (درصد)
شوری قابل تحمل(درصد)
سختی قابل تحمل(درصد)
خوب
۸۰
۱۰
۱۰
متوسط
۷۰
۳۰

ضعیف
۷۵
۳۳/۸
۶۷/۱۶
کل
۷۵
۱۱/۱۶
۸۹/۸

سطح پر شدن آبخوریها نیز درمزارع جوجه گوشتی مورد مطالعه در استان در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت و در جدول۴-۱۶ نشان داده شده است. همان طوری که در جدول مشاهده گردید سطح پر شدن آبخوریهای به سه مورد یک سوم آبخوری، دو سوم آبخوری و کل آبخوری تقسیم گردید. نتایج نشان داد که تعداد ۳ واحد یک سوم آبخوری ۲۴ واحد دو سوم آبخوری و ۶ واحد کل آبخوری را پر مینماید که به ترتیب ۴/۵، ۶/۷۹ و ۵۵/۱۵درصد جامعه را در بر میگیرد. در گروه خوب ۶۸ درصد یک سوم آبخوری و ۸۱/۳۱ درصد دو سوم آبخوری، گروه متوسط ۱۶/۵۱ درصد یک سوم آبخوری، ۵۵/۳۲ درصد دو سوم آبخوری، ۲۷/۱۶درصد کل آبخوری و گروه ضعیف ۲۵ درصد یک سوم آبخوری، ۵/۶۲ درصد دو سوم آبخوری ۵/۱۲ درصد کل آبخوری را پر می‌کردند.
جدول ۴-۱۶- بررسی سطح پر شدن آبخوریها در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
یک سوم آبخوری
دو سوم آبخوری
کل آبخوری
ضعیف
۵
۹۵

متوسط
۱۰
۶۰
۳۰
خوب

۸۳
۵/۱۲
کل
۵
۴۴/۷۹
۵۵/۱۵

دفعات شستشو و ضد عفونی آبخوریها در هر هفته در مزارع جوجه گوشتی مورد مطالعه در استان تهران بین سه گروه ضعیف، متوسط خوب بررسی شده است. همان طوری که مشاهده شد دفعات شستشو و ضدعفونی آبخوریها به ۳ گزینه روزانه، ۲ نوبت و کمتر، ۲-۴ نوبت تقسیم گردید از این میان ۱۵ واحد ۲ نوبت و کمتر ۷ واحد ۴-۲ نوبت و ۱۰ واحد روزانه به شستشو و ضدعفونی ازآبخوریها پرداختند که به ترتیب ۵/۴۷ و ۳/۱۶، ۲/۳۹ درصد از جامعه آماری را شامل شدند. در گروه خوب (۲۵ درصد ۲ نوبت و کمتر ۵/۱۲درصد ۲تا۴ نوبت، ۵/۶۲ درصد روزانه)، متوسط (۱۸ درصد ۲ نوبت و کمتر، ۱۸ درصد ۲-۴ نوبت و ۶۴درصد روزانه) و ضعیف به ترتیب ۵/۱۲ درصد ۲ نوبت و کمتر، ۵/۳۷ درصد ۲ تا ۴ نوبت و ۵۰ درصد شستشوی آبخوری به صورت روزانه بود. ملاحظه گردید که گروه ضعیف نسبت به متوسط و خوب از درصد کمتری شسشتوی روزانه برخوردار میباشد. در تمامی واحدهای مورد مطالعه ارتفاع آبخوری‌ها با افزایش سن جوجه‌ها افزایش می یابد. در واحدهای مورد مطالعه در جنوب استان تهران جنس آبخوری ها به دو گروه فلزی و پلاستیکی مورد مطالعه واقع شد که در این مطالعه نتایج حاصله نشانگر این بود که ۸/۹۳ درصد از آبخوریهای پلاستیکی وتنها ۳/۶ درصد از آبخوریهای فلزی استفاده می‌کردند.
مواد افزوده شده به آب نیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن در مزارع مورد مطالعه در جدول ۴-۱۷ نشان داده شده است. هدفمند نبودن استفاده از برخی از افزودنی ها علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به تولید کننده ممکن است اثرات موثر نیز در پی نداشته باشد. به عنوان مثال نتایج پژوهش اکبری و همکاران (۱۳۸۳) نشان داد که افزودن اسید استیک به عنوان یک اسید آلی به آب آشامیدنی در سطوح استفاده شده در این آزمایش، عملکرد (افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل) جوجه های گوشتی و نیز شمارش کلی‌فرم‌ها در در محتویات ایلئوم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

جدول ۴-۱۷- بررسی مواد افزوده شده به آب در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
ویتامین
شکر
آنتی بیوتیک و ویتامین
همه موارد
خوب
۶۳/۱۶


۵/۸۳
متوسط

۴۰
۱۰
۵۰
ضعیف
۵/۱۵
۵
۱۰
۷۰
کل
۵/۱۰
۳/۱۵
۶/۶
۷۹/۶۷

۴-۱-۱۲- دان و مدیریت دانخوری
نوع دانخوری مورد استفاده در مزارع جوجه گوشتی مورد مطالعه درجنوب استان تهران در سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول ۴-۱۸ نشان داده شده است. نوع دانخوری در ۴ گزینه ناودانی، مدور شبکه‌ای، اتوماتیک و غیره تقسیم گردید. نتایج حاصل نشان داد که ۶ واحد از سیستم دانخوری ناوانی، ۹ واحد مدور شبکه ای، ۱۶ واحد اتوماتیک زنجبری و ۱ واحد از سایر سیستمهای دانخوری استفاده میکنند که به ترتیب ۸/۲۳، ۳/۳۰، ۸/۴۳ و ۱ درصد جامعه مورد بررسی را در بر میگیرد. در گروه خوب، ۵/۱۲درصد ناودانی، ۶۶/۱۶درصد مدور شبکهای، ۱۶/۵۴ درصد اتوماتیک زنجیری و ۶۶/۱۶درصد از سایرسیستم های دانخوری استفاده میکنند. گروه متوسط دارای ۶۱/۹ درصد ناودانی، ۱۵/۲۱درصد مدور شبکهای، ۲۳/۴۴ درصد اتوماتیک زنجیری و ۲۵ درصد سایربوده و گروه ضعیف نیز دارای ۲۸/۱۴درصد ناودانی، ۲۸/۱۴ درصد مدور شبکهای، ۵۷/۲۸ درصد اتوماتیک زنجیری و ۸۵/۴۲ سایر سیستمهای دانخوری استفاده مینمایند. ورمقانی(۱۳۸۷) در بررسی وضعیت پرورش جوجههای گوشتی استان ایلام گزارش نمود ۹/۸۹ درصد مزارع این استان دارای دانخوری اتوماتیک

پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، جوجه گوشتی، استان ایلام، مرغ گوشتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید