پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، مرغ گوشتی، جوجه گوشتی، میزان استفاده No category

۳۰
بالای۳۰
بالای۵۰
خوب
۶۵
۲۵
۱۰
متوسط
۵۰
۴۰
۱۰
ضعیف
۵۸
۶۷/۴۱

میانگین کل
۶/۵۷
۳/۳۵
۶/۶

۴-۱-۷- مدیریت تغذیه در مزارع مورد بررسی
نتایج بررسی وضعیت تغذیه در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران بین سه گروه (ضعیف، متوسط و خوب) در جدول ۴-۶ نشان داده شده است. همانطوریکه در جدول مشاهده می‌شود وضعیت تغذیهای واحدهای مورد مطالعه به سه مورد استفاده از دان آماده، کنسانتره و دان آسیاب شده، تهیه نهاده و فرمولی نمودن جیره، تقسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داده شده است.
جدول ۴-۶- بررسی وضعیت تغذیه در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
استفاده از دان آماده
کنسانتره و دان آسیاب شده
تهیه نهاده و فرموله نمودن
خوب
۱۰
۵۰
۴۰
متوسط
۱۰
۴۰
۵۰
ضعیف
۵/۸
۹۹/۲۴
۵/۶۶
میانگین کل
۴/۹
۶/۳۸
۲۲/۵۲

در مطالعه انجام شده توسط هاشمی (۱۳۸۱)، در دو گروه دارای عوامل پر مخاطره (بالای ۱۱ درصد تلفات) و کم مخاطره (کمتر از ۱۱ درصد تلفات) میزان استفاده از دان بصورت پلت و پلت خرد شده ۴۲ و ۴/۲۵ درصد و آردی به ترتیب ۵۸ و ۶/۷۴ درصد در کل کشور برآورد شد.
بررسی وضعیت فورمولاسیون جیرهها در سه گروه (ضعیف، متوسط و خوب) در جدول ۴-۷ ارائه شده است. همانطوریکه در جدول مشاهده میگردد بر اساس فرد فرموله کننده جیره ۳ گزینه، کارشناس، دامپزشک، خود مرغدار، مطرح گردید. نتایج نشان داد که بیشترین تهیه دان توسط خود مرغداران صورت می گیرد.این بدین معنی است که سهم زیادی از واحدها را خود مرغدار و یا کسانیکه آگاهی با دانش تغذیه طیور ندارند اقدام به تهیه نهاد و تنظیم جیره مینمایند. بر اساس گزارش ورمقانی (۱۳۸۷) جیره نویسی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان ایلام به ترتیب، ۶/۳۵، ۱/۵۱، ۹/۸ و ۴/۴ درصد توسط کارگر، مدیر واحد، کارشناس دامپروری و دکتر دامپزشک انجام میشود.
جدول ۴-۷- بررسی وضعیت افراد فورموله کننده جیرهها در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
کارشناس
دامپزشک
خود مرغدار
خوب
۶۰
۱۵
۲۵
متوسط
۳۰
۳۰
۴۰
ضعیف
۵/۳۳
۵/۱۶
۵۰
میانگین کل
۱/۴۱
۵/۲۰
۹/۳۸

تطابق نیاز سویه با جیره مورد استفاده در سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع نیز به دو گزینه بلی و خیر تقسیم گردید. نتایج نشان داد که از ۳۲ واحد تعداد ۹ واحد مثبت و ۲۳ واحد منفی که به ترتیب ۵/۱۶ و ۵/۸۳ درصد جامعه را شامل میگردد. در مقایسه گروه ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب ۵/۱۲، ۵۳/۱۱ و ۲۸ درصد نیاز پرندگان به مواد مغذی را متناسب با سویه مورد پرورش تامین نمودند.
۴-۱-۹- انواع افزودنی ها در جیره
افزودنی های جیره در واحد های مورد بررسی در جدول ۴-۸ آورده شده وطبقه بندی گردیده است. افزودنی‌های خوراکی که به جیره اضافه می‌شوند، جهت تغییر در سوخت و ساز و تلاش در جهت رشد بهتر یا تولید محصولات نهایی مطلوب تر، به جیره طیور اظافه می‌شوند. از جمله افزودنی‌های رایج می‌توان به آنتی‌اکسیدان‌ها، آنزیم ها، آنتی بیوتیک‌ها، ترکیبات آرسنیکی محرک رشد، ضد قارچ‌ها (آلومینوسیلیکات و اسیدهای آلی)، ضدکوکسیدوزها (کوکسیدواستات)، مواد پلت چسبان (مثل لیگنوسولفانات و رس کلوئیدی)، ضد انگل‌ها، پروبیوتیک ها و مخمرها، پری بیوتیک‌ها و گیاهان دارویی اشاره داشت که با توجه به شرایط منطقه‌ای و نوع تصمیم مدیر به جیره اظافه می شود. به عنوان مثال در مناطق شرجی به علت مستعد بودن محل به رشد کپک گونه‌های آسپرژیلوس و تولید سم آفلاتوکسین اظافه کردن اسیدهای آلی تا ۲۵/۰ درصد به جیره، pH جیره را کاهش داده و از رشد کپک جلوگیری می‌کند (پوررضا و صادقی، ۱۳۸۷). عدم آگاهی مدیران از تاثیر افزودنی‌ها و کارایی هر یک در جیره ممکن است منجر به تحمیل هزینه اضافه و کاهش بهره‌وری در واحد تحت نظر گردد. لذا شایسته است تصمیمات مدیریتی در جهت استفاده از افزودنی‌ها براساس نیاز و موقعیت مزرعه باشد.
جدول ۴-۸- بررسی افزودنی های جیره در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
پروبیوتیک
پری بیوتیک
آنزیم
سایر
همه افزودنیها
ضعیف

۵
۲۵
۵۵
۱۰
متوسط
۱۰

۲۰
۱۰
۳۸/۶۰
خوب
۳۳/۸
۶۶/۱۶

۶۶/۱۶
۵۰
میانگین کل
۱۱/۶
۲۲/۷
۱۵
۷/۲۷
۴۰
۴-۱-۱۰- مدیریت نور سالن ومزارع
منبع تأمین نور سالن پرورش مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان تهران در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول ۴-۹ نشان داده شده است. همانطوریکه در جدول مشاهده میشود منبع تأمین نور سالن واحدهای مورد مطالعه به سه مورد مصنوعی، پنجره، مصنوعی و پنجره تقسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که از تعداد ۳۲ واحد مورد مطالعه تعداد ۲۷ واحد نور مصنوعی، ۵ واحد مصنوعی و پنجره استفاده مینمایند که به ترتیب ۳/۸۱، ۱۹ درصد واحدهای مورد مطالعه را تشکیل میدهند.
جدول ۴-۹- بررسی وضعیت نوردهی در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
مصنوعی
پنجره
مصنوعی و پنجره
ضعیف
۵/۷۰

۳۰
متوسط
۷۶/۵۹
۲۰
۲۰
خوب
۶۶

۳۳/۳۳
میانگین کل
۳/۶۵
۶۶/۶
۷۷/۲۷

رنگ نور مصنوعی سالن پرورش مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان تهران را بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول زیر۴-۱۰ نشان داده شده است. همانطوریکه در جدول مشاهده میشود رنگ نور مصنوعی سالن به سه مورد سفید (لامپ مهتابی) زرد (لامپ معمولی) توأم تقسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که از ۳۲ واحد مورد مطالعه تعداد ۸ واحد از نور سفید مهتابی، ۴ واحد از نور زرد معمولی و ۲۰ واحد از نور توأم استفاده مینمایند که به ترتیب ۲/۲۲، ۴/۱۲، ۵/۶۵ درصد جامعه مورد بررسی را شامل میگردد. در مقایسه بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب، ۳۶ درصد مزارع گروه خوب از نور سفید (مهتابی)، ۲۴درصد نور زرد (لامپ معمولی) و ۴۰درصد توأم استفاده مینمایند. در گروه متوسط و ضعیف به ترتیب ۴۶/۳۸ و۷۵ درصد نور سفید، ۲۵ و صفر درصد نور زرد و ۵۳/۳۶ و ۲۵ درصد نور توأم سفید و زرد استفاده میکردند.
جدول ۴-۱۰- بررسی وضعیت رنگ نور مورد استفاده در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
سفید (مهتابی)
زرد (لامپ معمولی)
توأم
ضعیف
۳۰
۱۰
۶۰
متوسط
۲۰

۸۰
خوب
۳۳/۳۳
۶۷/۱۶
۵۰
میانگین کل
۲/۲۷
۴/۸
۵/۶۳

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درمورد نیروی کار، مرغ گوشتی، رشته تحصیلی، واحدهای مرغداری

نوع لامپ موجود در سالن پرورش جوجه گوشتی مورد مطالعه درجنوب استان تهران در بین سه گروه، خوب، متوسط و ضعیف مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۱۰۰ درصد واحدها از لامپ کم مصرف استفاده مینمایند. وضعیت نظافت لامپها موجود در سالن پرورش جوجه مورد مطالعه در جنوب استان تهران در بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف در جدول زیر نشان داده شده است. وضعیت نظافت لامپها به سه مورد تمیز، کثیف، نیمه کثیف، تقسیم گردیده است. نتایج حاصل از ۳۲ واحد مورد مطالعه نشان میدهد که تعداد ۲۰ واحد تمیز، ۱۰ واحد نیمه کثیف و ۲ واحد کثیف که به ترتیب ۸/۷۱، ۱/۲۷ و ۲/۱ درصد از جامعه مورد مطالعه را شامل میگردد.
فاصله زمانی نظافت لامپ‌ها در ۵۵/۴۵ درصد هر ماه در ۱۱/۴۶ درصد هر دوماه و ۸ درصد هر شش ماه بود. در بررسی دیگری وجود انعکاس دهنده هارا درون سالن ها با پرسشی که به صورت بلی یا خیر بود نتایج بدین صورت حاصل گردید. ۷۷/۲۵ درصد دارای امکانات انعکاس دهنده نور و ۷۴ درصد هم فاقد این امکانات بوده اند. ارتفاع لامپ از سطح زمین نیز گزینه دیگری بود که در مزارع مورد بررسی از مرغداران مورد پرسش وپاسخ و ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن است که پایین بودن ارتفاع لامپ ها تاثیر بسزایی در بالا بردن عملکرد مناسب تولید داشته است. از این رو ۲۲/۸۲ درصد از لامپ ها در ارتفاع کمتر از ۲متری قرار داشته و ۷۸/۱۷ درصد نیز بین ۲ تا ۵/۲ متری بوده است. استفاده از سیستم برق اضطراری در مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران در بین سه گروه (ضعیف، متوسط، خوب) نشان داد به صورت ۱۰۰درصدی دارای سیستم برق اضطراری می باشند. سیستم برق رسانی در مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران در بین سه گروه (ضعیف، متوسط، خوب) بررسی شد که نتایج حاصل از آن در جدول ۴-۱۱ آورده شده است.

جدول ۴-۱۱- وضعیت استفاده از سیستم برق رسانی مورد استفاده در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
سه فاز ۵۰ آمپر
سه فاز ۷۵ آمپر
سه فاز ۱۰۰آمپر به بالا
ضعیف
۱۵
۵۰
۳۵
متوسط
۴۰
۵۰
۱۰
خوب
۵/۴۱

۵/۵۸
میانگین کل
۸/۳۲
۳۳/۳۳
۲/۳۵

تنظیم مدت روشنایی مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب بررسی گردید. این موضوع به دو مورد تنظیم مدت روشنایی اتوماتیک و تنظیم مدت روشنایی دستی تقسیم گردید. براساس مطالعه صورت گرفته ۲۵ واحد از تنظیم مدیریت روشنایی را به صورت دستی و ۷ واحد تنظیم مدت روشنایی را به صورت اتوماتیک انجام میدهند. مقایسه بین سه گروه نیز نشان میدهد که تنها درگروه با شاخص تولید متوسط از سیستم اتوماتیک استفاده میگردد و بین گروهها به صورت ۱۰۰ درصدی از سیستم دستی به جهت تنظیم مدت روشنایی مزارع استفاده مینمایند.
طول مدت روشنایی در سه روز ابتدایی ورود جوجه‌ها به سالن در بین سه گروه مورد مطالعه نتایج زیر را به دنبال داشت که در جدول ۴-۱۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۲- وضعیت تنطیم مدت روشنایی در سه روز آغازین در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
کمتر از ۲۰ ساعت
۲۳ ساعت
۲۴ ساعت
ضعیف

۳۵
۶۵
متوسط

۵۰
۵۰
خوب

۶۷/۱۶
۳۳/۸۳
میانگین کل

۸۹/۳۳
۱۱/۶۶

تنظیم شدت روشنایی مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در استان در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب در جدول زیر نشان داده شده است. همانطوریکه مشاهده میشود تنظیم شدت نور به سه مورد عدم تنظیم، دیمر و خاموش کردن لامپ تقسیم گردید. براساس نتایج حاصله بیشترین درصد تنطیم شدت روشنایی در گروه خوب (۸۳ درصد) است.

جدول ۴-۱۳- وضعیت تنطیم شدت روشنایی مورد استفاده در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
عدم تنظیم(درصد)
خاموش کردن لامپ(درصد)
دی مر(درصد)
ضعیف
۱۵
۲۰
۶۵
متوسط
۲۰
۳۰
۵۰
خوب

۶۷/۱۶
۳۳/۸۳
میانگین کل
۹/۱۱
۲/۲۲
۱۱/۶۶
۴-۱-۱۱-مدیریت آب و آبخوری
نوع آبخوری مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه در جنوب استان تهران در بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب مورد مطالعه قرار گرفت. نوع آبخوری به چهار مورد دستی، ناودانی، فنجانی، نیپلی و سایر تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه بین سه گروه خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب گروه خوب دارای ۲۵ درصد دستی، ۲۵درصد ناودانی، ۱۶ درصد فنجانی و نیپلی، ۳۳ درصد

پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، مرغ گوشتی، جوجه گوشتی، میزان استفاده No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید