پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، رطوبت نسبی No category

جمع آوری شده پرداخته شد. نتایج در دو قسمت تحلیل توصیفی (شناسایی و توصیف وضعیت فعلی واحدهای مرغداری گوشتی جنوب استان) و قسمت تحلیل استنباطی (ارزیابی اثرات مواد مغذی بر شاخص تولید و مقایسه مزارع دسته بندی شده در سه گروه خوب، متوسط، ضعیف) ارائه شده‌است. پس از اتمام جمع آوری اطلاعات و وارد نمودن در نرم افزار اکسل، مجموع اطلاعات مربوط به ۸۵ واحد پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران با ظرفیت۱۶۶۳۰۰۰ قطعه در دسترس قرار گرفت. کلیه اطلاعات مربوط به هر واحد بصورت افقی در یک سطر قابل دسترسی بود در مجموع ستونهای اشغال شده جهت اطلاعات هر واحد ۲۳۰ ستون بود، بنابراین پرونده اطلاعاتی طرح بصورت فایلی با ۸۵ سطر و ۲۳۰ ستون قابل دسترسی بود.
۴-۱- تحلیل توصیفی
در این قسمت با توجه به اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه در زمینه خصوصیات مدیران (مقاطع تحصیلی، رشته تحصیلی)، وضعیت و امکانات و عوامل تولیدی موجود در مزارع و همچنین عوامل تغذیه‌ای، رعایت الگوی مناسب تغذیه، مدیریت تغذیه و مسائل مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
۴-۱-۱- وضعیت مزارع پرورش جوجههای گوشتی درجنوب استان تهران
بر اساس جدول ۴-۱ از ۸۸ مزرعه پرورش جوجههای گوشتی جنوب استان تهران، شهرستان‌های ورامین و قرچک بیشترین و شهرستان‌های رباط کریم و اسلامشهرکمترین تعداد مزرعه را دارا میباشند. همچنین توزیع۴۰ پرسشنامه، در کلیه شهرستان‌های جنوب استان تهران صورت پذیرفت. به طوریکه تعداد مزرعه فعال، در برخی از شهرستانها بیش از ۳۰ درصد مزارع تحت نمونه برداری قرار گرفت و در کل، ۴۵ درصد واحدهای پرورش جوجه گوشتی ارزیابی گردید.
از آنجائی که جمع آوری اطلاعات از واحدهای پرورش مقارن با هدفمند کردن حاملان انرژی (سوخت گازوئیل و برق) بود و از طرف دیگر معاونت بهبود امور دام استان نیز اقدام به جمع آوری اطلاعات از مزارع در طرح سالانه نموده بود. موارد فوق سبب فشار مضاعفی به مدیران مزراع گردیده بود که این امر باعث عدم پاسخگویی به پرسش‌نامهها و عدم همکاری کامل گردید. با توجه به اینکه، عملکرد مزارع پرورش تنها تحت تاثیر عوامل تغذیه و مدیریت تغذیه نبوده و عوامل متعددی بر عملکرد و بهرهوری تاثیر دارند در زیر به بررسی برخی از عوامل در بین سه گروه ایجاد شده بر اساس شاخص تولید (ضعیف، متوسط و خوب) میپردازیم.
جدول ۴-۱- بررسی وضعیت مزارع پرورش جوجههای گوشتی جنوب استان تهران و نحوه توزیع پرسش‌نامه
شهرستان
وضعیت

تعداد
درصد فراوانی
فعال
تعداد پرسش نامه
ورامین
۳۰
۲۶
۲۴
۸
قرچک
۱۸
۵/۱۶
۱۵
۵
پیشوا
۱۶
۵/۱۵
۱۰
۴
پاکدشت
۱۴
۵/۱۴
۱۰
۳
ری
۱۴
۵/۱۴
۷
۴
رباط کریم
۱۰
۷
۵
۲
اسلامشهر
۱۱
۸
۵
۴
کل
۱۱۳
۱۰۰
۷۶
۳۲

۴-۱-۲- سطح تحصیلات
جدول ۴-۲- سطح تحصیلات مدیران مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه درجنوب استان تهران را نشان می‌دهد. همان طوریکه اشاره شد مزارع مورد مطالعه بر اساس شاخص تولید به سه گروه ضعیف (کمتر از ۲۰۰)، متوسط (۲۰۰تا ۲۳۰) و خوب (بالاتر از ۲۳۰) تقسیم شدند. همان طوریکه در جدول مشاهده می‌شود سطح تحصیلات مدیران واحدهای مورد مطالعه به پنج رتبه زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری تقسیم گردید. بر اساس جدول ۴-۲- گروه خوب دارای ۶۴ درصد مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی بود که این میزان برای گروههای ضعیف و متوسط به ترتیب دارای ۵/۶۲ و ۱۹/۴۴ درصد بود. گروه متوسط دارای بیشترین مدیر با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بود. ورمقانی(۱۳۸۷) سطح‌ تحصیلات‌ مدیران‌ مزارع‌ پرورش جوجههای گوشتی ایلام را به‌ پنج‌ سطح‌ بیسواد، خواندن‌ و نوشتن‌، زیر دیپلم‌، دیپلم‌ و تحصیلات‌ دانشگاهی‌ تقسیم‌ نمود. بر اساس گزارش وی، از تعداد ۴۵ واحد مورد مطالعه‌، تعداد ۳ نفر بیسواد، ۱۳ نفر خواندن‌ نوشتن‌، ۱۴ نفر زیر دیپلم ‌ ۱۲ نفردیپلم‌ و ۳ نفردارای‌تحصیلات‌ دانشگاهی بودند که به ترتیب ۷/۶، ۸/۲۸، ۱/۳۱، ۷/۲۶ و ۷/۶ درصد واحدهای مورد مطالعه را تشکیل می‌دادند.

جدول۴-۲- بررسی سطح تحصیلات در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دکتری
ضعیف
۳۰
۴۵
۱۰
۱۵

متوسط
۴۰
۳۰
۱۰
۱۰
۱۰
خوب
۷/۱۶
۳۳
۸
۴۲
۱۲

۴-۱-۲- رشته تحصیلی
با توجه به اینکه تولیدکنندگان با تحصیلات مرتبط به رشته پرورش طیور، به دلیل امکان دسترسی بیشتر به یافتههای نوین علمی و کاربرد آن در عمل در ارتقای کمی و کیفی تولیدات خویش موفق‌تر می‌باشند، لذا در جدول ۴-۳، رشته تحصیلی مدیران واحدهای مورد مطالعه درجنوب استان تهران ارائه شده است. سطح تحصیلات مدیران واحدهای مورد مطالعه در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب به سه مورد علوم دامی، دامپزشکی و سایر تقسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که از تعداد ۳۲ واحد مورد مطالعه ۹ درصد رشته علوم دامی و ۹۱ درصد سایر رشتههای غیر مرتبط با پروش طیور میباشند. این بدین معنی است که حد بالایی از جامعه (۹/۹۰درصد) پرورش دهنده جوجههای گوشتی در جنوب استان تهران از لحاظ تحصیلی هیچگونه ارتباطی با این موضوع ندارند. مقایسه سه گروه (جدول ۴-۳) نشان می دهد گروه خوب دارای بالاترین درصد مدیران مرتبط به پرورش طیورمیباشد که این موضوع در گروه صعیف و متوسط وجود ندارد.
در مطالعه‌ای جهت تعیین اثر رشته تحصیلی مدیران بر تلفات مرغداری‌های کل کشور بر اساس تلفات به دو گروه کم مخاطره (تلفات کمتر از ۱۱ درصد) و گروه پر مخاطره (تلفات بالای ۱۱ درصد) تقسیم کردند. در گروه کم مخاطره ۳ و ۹۷ درصد از مدیران به ترتیب مرتبط با رشته تحصیلی پرورش طیور و غیر مرتبط با رشته تحصیلی بودند. در گروه پر مخاطره این نسبت ۸/۲ و ۲/۹۷ بود. همینطور سطح تحصیلات مدیر (زیر دیپلم و بالای دیپلم) در گروه کم خطر به ترتیب ۴/۷۹ و ۶/۲۰ بود و در گروه پر خطر ۸۱ و ۱۹ بود (هاشمی، ۱۳۸۱).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

جدول۴-۳- بررسی رشته تحصیلی مدیران در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
علوم دامی
دامپزشکی
سایر
ضعیف
۱۰

۹۰
متوسط


۱۰۰
خوب
۶۷/۱۶

۳۳/۸۳

۴-۱-۳- ارتفاع از سطح دریا
بررسی وضعیت ارتفاع از سطح دریا در مزارع مرغ گوشتی مورد مطالعه نشان داد در مزارع با عملکرد خوب، متوسط و ضعیف میانگین ارتفاع از سطح دریا به دلیل نزدیک بودن ارتفاع در بیشتر نقاط مورد بررسی در استان اثر ارتفاع از سطح دریا بر عملکرد مزارع گوشتی جنوب استان تهران تاثیر چندانی نداشته است. در مناطق جغرافیایی با بیش از ۱۴۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا عارضه آسیت در بین جوجه‌های گوشتی رایج است. تلفات ناشی از آن بین ۵ تا ۱۲ درصد بوده و در حالت حاد و پیشرفته به ۲۵ درصد نیز می‌رسد. طبق آمار و ارقام، مجموع لاشه حذفی از ۵/۳ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافته و سالانه ۵۰ بیلیون دلار در اثر تلفات ناشی از آسیت به صنعت مرغ گوشتی دنیا خسارت وارد می‌شود. با مدیریت صحیح تغذیه، تهویه و بهداشت و … می‌توان تا حد زیادی از وقوع آسیت جلوگیری کرد (پوررضا و صادقی، ۱۳۸۷).
در مطالعه‌ای “برآورد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط مرغهای مادر گوشتی در شرایط محیطی ایران” با استفاده از مقایسه میانگین عملکرد در بین محیط‌ها، اکثر عوامل مدیریتی و محیطی بر عملکرد در دو محیط تفاوت معنی داری نشان دادند. بر اساس این نتایج، عملکرد دو سویه لوهمن و رأس کاملاً تحت تأثیر ژنوتیپ و محیط قرار گرفت. سویه رأس در محیطهایی با ارتفاع کمتر از سطح دریا، تداوم بیشتر در اوج تولید داشت و کل جوجه‌های تولیدی نسبت به سویه لوهمن بیشتر بود. سویه رأس در مناطق مرتفع نیز عملکرد بهتری نشان داد ولی اختلاف عملکرد در مناطق مرتفع بیشتر از مناطق کم ارتفاع از سطح دریا بود. این امر، نشان دهنده وجود اثرات متقابل ژتیک و محیط را در دو محیط مذکور می‌باشد (زاغری، ۸۷). جانگو و پالات (۲۰۰۲) در تحقیق خود وجود اثرات متقابل ژتیک و محیط را در در مناطق مرتفع و مناطق کم ارتفاع از سطح دریا گزارش کردند.

۴-۱-۴- رعایت الگوی دمایی بر اساس سن و یکنواختی دما
بررسی های انجام شده نشان داد تمامی گله های مورد بررسی از الگوی دمایی استفاده می‌کردند و دماهای ارائه شده با استانداردهای پرورش تطابق داشت وتنظیم دما با افزایش سن پرنده نیز به طور صحیح انجام می‌شد. تعیین دمای مناسب و یکنواخت در مراحل مختلف پرورش برای پرنده از اهمیت زیادی برخوردار است. سیستم ایمنی بدن در جوجه‌هایی که در معرض دمای پائین قرار می‌گیرند تضعیف شده و میزان وقوع آسیت در آنها افزایش خواهد یافت که در نتیجه کاهش عملکرد گله را در پی دارد. بروز استرس سرمایی در اوایل دوره پرورش میتواند تهدید جدی برای بقاء ادامه حیات پرنده باشد. دمای پایین کاهش مصرف غذا و آب در اوائل دوره را به دنبال دارد.
مطالعات مزرعهای در جنوب شرق آمریکا نشان میدهد که دو مزرعه با مدیریت مشابه که در یکی گرمای لازم در اوایل دوره پرورش فراهم شده بود وزن نهایی بدن بین دو مزرعه یکسان بوده ولی ضریب تبدیل مزرعهای که دارای شرایط حرارتی مناسب در اوایل دوره پرورش بود ۶/۰ کمتر از مزرعه دیگر است. همچنین دمای بالای پرورش موجب افزایش تلفات و کاهش عملکرد در مزارع طیور گوشتی میشود که همراه شدن این شرایط با رطوبت نسبی جنوب استان تهران میتواند اثرات نامطلوبتری در پی داشته باشد. تنش گرمایی سبب کاهش مصرف دان میشود که این امر سبب کاهش دریافت روزانه مواد مغذی، که با رشد پرنده درارتباط است میگردد نمودار فوق رعایت یکنواختی دما واحدهای مورد مطالعه در جنوب استان تهران را نشان داده است.
۴-۱-۵- سیستم گرمایشی
همانگونه که در جدول ۴-۴ ملاحظه میگردد، سهم عمده وسایل گرمایشی مورد استفاده در مزارع پرورش جوجه گوشتی استان را وسایلی تشکیل میدهند که راندمان حرارتی پایین داشته و مصرف سرانه سوخت بالایی دارند که این امر در افزایش هزینههای تولید سهم بسزایی دارد. به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در استان، اصلاح ساختار ضروری بنظر میآید.
جدول۴-۴- بررسی سیستم گرمایشی در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
هیتر
چهار شاخ
فن جت
کوره مشعل
هیتر و فن جت
سایر
ضعیف
۵۰
۱۰
۴۰متوسط
۴۰

۲۰

۲۰
۲۰
خوب
۵۰

۳/۳۳

۶۷/۱۶

میانگین کل
۶۷/۴۶
۳۳/۳
۱/۳۱

۲۲/۱۲
۶۷/۶

۴-۱-۶- میزان رطوبت
جدول ۴-۵ رطوبت نسبی را در فصل بهار در مزارع مورد بررسی در جنوب استان تهران نشان می‌دهد.
جدول ۴-۵- بررسی رطوبت نسبی (درصد) در فصل بهار در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه
گروه
کمتر از

پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، رطوبت نسبی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید