پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، تصمیم گیری، نرم افزار، جوجه گوشتی No category

ه روش های ۹SAW و ۱۰TOPSIS اشاره کرد.
در استان تهران حدود ۱۰۰ واحد پرورش جوجه گوشتی با ظرفیت تولید۲۱۰۲۲۰ قطعه درهردوره پرورش ۴۵ روزه وجود دارد و در طول سال ۵ دوره (دربهترین شرایط) جوجه‌ریزی صورت می‌گیرد و حدود ۸۲۸۷ تن گوشت مرغ در سال تولید می‌شود. از آنجایی که یکی از راهکارهای اساسی افزایش تولیدات دامی، افزایش بهره‌وری درواحدهای تولیدی است، با استفاده بهینه از نهاده‌ها و همچنین مدیریت صحیح گله می‌توان بهره‌وری را ارتقاء داد. یکی از مهمترین وظایف مدیران در واحدهای پرورشی مرغ گوشتی گرفتن تصمیمات مفید در جهت افزایش بهره‌وری واحد پرورشی است. لذا شناخت مشکلات واحدهای پرورشی و مطابقت دادن واحدها با استانداردهای تعریف شده در هر منطقه و اعمال تصمیمات لازم از طرف مدیران هم در زمینه افزایش عملکرد در گله و هم در زمینه سیاست‌های بازاریابی، جهت بهبود وضعیت واحدها ضروری است. لذا این تحقیق جهت بررسی وضعیت صنعت مرغداری در استان تهران و تعیین اثرات عوامل مدیریتی و مدیریت تغذیه بر عملکرد واحدهای گوشتی استان انجام شد.

فصل سوم
مواد وروش ها

۳-۱- مقدمه
براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری مرغدارهای گوشتی صنعتی کشور در سال ۱۳۹۰، تعداد کل مرغدارهای گوشتی صنعتی کشور ۱۷۷۱۴ واحد با ظرفیت ۳۰۱۳۶۶۴۶۰ قطعه است. از این تعداد بیش از ۱۵۰ واحد جوجه های گوشتی با ظرفیت ۱۰۰۹۷۰۰۰۰ قطعه مربوط به واحدهای پرورش جوجه‌های گوشتی سهم استان تهران میباشد. مقدارگوشت تولیدی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۰۰۰۰۰ هزار تن است که سهم تولید گوشت مرغ استان تهران برابر با ۹۰۰۰۰ هزار تن و به عبارتی ۶ درصد از سهم کل کشور است.
۳-۲- قلمرو تحقیق
با توجه به وجود شهرستانهای پاکدشت- ورامین- پیشوا- قرچک- اسلامشهر- ری- رباط کریم در جنوب استان (شکل ۳- ۱) از هر شهرستان ۲۰ درصد مرغداران انتخاب شدند. پس از مشخص کردن سهم هر شهرستان از تعداد کل نمونه ، در داخل هر شهرستان نیز مرغداران به تصادف انتخاب شدند.

شکل ۳-۱- نقشه استان تهران و شهرهای مورد بررسی وتحقیق
۳-۳- روش نمونه برداری
این تحقیق به منظور بررسی وضیعت مدیریت و کارایی فنی واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران طراحی شده است. بدین منظور ابتدا داده ها واطلاعات مربوط به مرغداران استان از معاونت بهبود تولیدات دامی وتعاونی های مرغداران اخذ گردید وسپس مرغداران با توجه به ظرفیت پرورش آنها طبقه بندی شدند .آنگاه بر اساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی وتحلیل پوششی داده ها ، اقدام به انتخاب حداقل ۴۰ درصد از واحد های مرغداری موجود در جنوب استان که با توجه به تعداد آنها ۳۲ مرغدار(ظرفیت های بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ هزار قطعه ) را شامل گردید. جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی واز طریق پرسشنامه ومصاحبه حضوری انجام گردید . به منظور اجرای طرح ، پرسشنامه تهیه وبرای افزایش صحت ودقت، اخذ اطلاعات بصورت مصاحبه حضوری از مرغداران منتخب انجام وثبت گردید. پرسشنامه مذکور حاوی سئوالاتی در خصوص اطلاعات ومشخصات عمومی مرغدار وهمچنین اطلاعات فنی وپرورشی از قبیل : وضعیت مدیریت ، تعداد واندازه سالن ها ، نژادهای مورد استفاده ، سیستم دانخوری ، سیستم آبخوری ، سیستم تهویه ، سیستم گرما وسرمای سالن ، سیستم نور ، سیستم کنترل سالن (خودکار یا دستی ) نوع بستر ، نحوه تهیه و آماده سازی دان ، برنامه بهداشتی و واکسیناسیون ، تعداد دوره در سال ، هزینه های هر دوره ، مدت زمان فاصله بین دوره ها ، نحوه فروش وعرضه محصولات ، مشکلات ومعضلات موجود وغیره بود (نمونه ای از پرسش‌نامه در بخش ضمیمه موجود میباشد). با توجه به اینکه ظرفیت واحدهای تولید گوشت مرغ در جنوب استان تهران ، بر اساس طرح آمارگیری سال ۱۳۹۰ دامنه ای از ۱۰۰۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰۰۰ هزار قطعه را شامل می شود (طبق جدول شماره ۳-۱).
جدول ۳-۱- پراکندگی واحد های تولید جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران (۱۳۹۰)
ظرفیت واحد (هزار قطعه)
تعداد واحدها
درصد فراوانی واحدها
۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰
۱۹
۲/۱۵
۱۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۵۸
۵۲
بیشتر ۵۰۰۰۰
۳۶
۸/۳۲
جمع کل
۱۱۳
۱۰۰

چنانکه از جدول ۳-۱ – استنباط می شود بیشترین واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران مربوط به محدوده ظرفیت بالاتر از ۱۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ قطعه می باشد ، که دارای سهمی معادل ۵۲% از کل واحد های موجود است. در این رابطه کمترین سهم مربوط به واحد دارای ظرفیت ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ بوده که سهمی معادل با ۲/۱۵%از کل واحدهای موجود در جنوب استان تهران است. تعداد کل واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران درجدول ۳-۲ درج شده است.

جدول ۳-۲- پراکندگی واحدهای تولید جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران به تفکیک شهرستان (۱۳۹۰)
شهرستان
تعداد واحد
درصد فراوانی
ورامین
۳۰
۲۶
قرچک
۱۸
۵/۱۶
پیشوا
۱۶
۵/۱۵
پاکدشت
۱۴
۵/۱۴
ری
۱۴
۵/۱۴
رباط کریم
۱۰
۷
اسلامشهر
۱۱
۸
جمع کل
۱۱۳
۱۰۰
ماخذ:معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی تهران(۱۳۹۱)
بر اساس جدول شماره ۳-۲ تعداد کل واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در جنوب استان تهران ۸۸ واحد است. این واحدهای تولیدی در سطح ۷ شهرستان پراکنده اند. بیشترین واحدهای گوشتی در جنوب استان تهران مربوط به شهرستان ورامین است. بطور کلی ۵/۲۵% از کل واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در این شهرستان قرار دارند وکمترین تعداد واحدها مربوط به شهرستان رباط کریم می باشد که ۳/۱۰% از کل واحدهای پرورش جوجه های گوشتی در جنوب استان را شامل می شود. در این تحقیق تعداد ۳۳ واحد پرورش جوجه گوشتی باستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (با انتساب متناسب) تحت پوشش قرار گرفت.
۳-۴- نرم افزار مورد استفاده:
اطلاعات در طول مدت بهار و تابستان برای تمام مزارع جوجه گوشتی استان در سال۱۳۹۲ جمع آوری گردید. ابتدا بر اساس شاخص تولید، مزارع به سه گروه ضعیف (کمتر از۲۰۰)، متوسط (۲۳۰-۲۰۰) و خوب (بالاتر از ۲۳۰) تقسیم بندی شدند و اختلافهای بین سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از نرم افزهای SPSS استفاده گردید.
ابزارهای جمع آوری و آنالیز داده‌ها عبارتند ۱) پرسشنامه جهت جمع آوری داده های موردنیاز، ۲) نرم افزار EXCEL جهت داده پردازی دادهای خام گرد آوری شده و ۳) نرم افزار آماری SPSS19, جهت تجزیه وتحلیل دادههای پردازش شده.
۳-۵- استفاده از سیستم مدیریتی برای تعیین سهم عوامل تغذیهای و مدیریت تغذیه
تصمیمگیری یکی از مهمترین وظایف مدیریت است و یکی از دلایل موفقیت برخی از افراد و سازمانها اتخاذ تصمیمهای مناسب است. به ندرت فرد یا سازمان، براساس یک معیار تصمیم میگیرد و اکثر تصمیمگیریها چند معیاره است. استفاده از تکینکهای تصمیمگیری چند معیاره۱۱ (MCDM) امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است (مؤمنی، ۱۳۸۵). هانگ و یون۱۲ (۱۹۸۱) تعداد ۱۷ روش تصمیمگیری چند شاخصه را بر اساس نوع و اهمیت آنها با توجه به اطلاعات بهدست آمده طبقهبندی نمودند. در این روش که برای تجزیه و تحلیل چند گزینه به کار میرود، چندین شاخص وجود دارد که تصمیمگیرنده (مدیر) باید آنها را به دقت در مسایل خود مشخص کند. این شاخصها در ارتباط با هر یک از گزینهها مورد بررسی قرار میگیرند و معیارهایی برای ارزیابی و انتخاب گزینهها هستند. جهت انتخاب مناسبترین گزینه، باید از مدلهای تصمیمگیری استفاده شود. از این مدلها میتوان سیستم تصمیم گیری SAW و TOPSIS را نام برد. یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری در این خصوص، مدل TOPSIS میباشد (مؤمنی،۱۳۸۵). اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینهی انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد. در این روش، گزینهها براساس فاصلهشان از نقطهی ایدهآل دستهبندی میشوند. نقطهی ایدهآل به عنوان مناسبترین، وزینترین و قابل تصورترین نقطه تعریف میشود. بهترین گزینه، نزدیکترین گزینه به نقطهی ایدهآل میباشد ( جنسن، ۱۹۹۲: مالسزوسکی، ۱۹۹۷). فرض براین است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. در این آزمایش برای تعیین عوامل عمده موثر بر فراسنجههای عملکردی و میزان استفاده از عوامل تغذیهای مدیریتی ار روشهای SAW استفاده شد.
روش SAW13 : در این روش مراحل کار به صورت زیر است:
مدل مجموع ساده ی وزنی، یعنی SAW، یکی از ساده ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه است. با محاسبه ی اوزان شاخصها، میتوان به راحتی از این روش استفاده کرد. برای استفاده از این روش، مراحل زیر ضرورت دارد.
۱-کمّی کردن ماتریس تصمیم گیری
۲- بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری
۳-ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخصها
۴-انتخاب بهترین گزینه (A* ) با استفاده از معیار زیر :

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوعنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

در روش SAW گزینه ای انتخاب می شود (A( ) که حاصل جمع مقادیر بی مقیاس شده ی وزنی آن (nijwj ) از بقیه ی گزینه ها بیشتر باشد.

۱- تشکیل ماتریس تصمیم گیری: برای مثال برای بررسی نحوه استفاده از مواد مغذی در بین سه گروه ضعیف(L)، متوسط(M) و قوی(H) ماتریس زیر تشکیل شد.

شکل ۳-۱- ماتریس تصمیم گیری برای سیستم SAW

۲- بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری: شکل ۳-۲ ماتریس بی مقیاس شده برای دادههای ذکر شده در شکل ۳-۱ را نشان میدهد.

شکل ۳-۲- ماتریس بی مقیاس سازی شده
۳- ارزیابی اوزان شاخص ها: با توجه به اهمیت نسبی شاخصها، ضروری است به هر شاخص وزن داده شود که جمع اوزان هر شاخص معادل عدد یک گردد. در این آزمایش از روش آنتروپی جهت ارزیابی اوزان شاخصها استفاده شد. به طور خلاصه برای به دست آوردن اوزان شاخصها، مراحل زیر طی گردید:
محاسبهی توزیع احتمال (Pij)
محاسبهی مقدار انتروپی (Ei)
محاسبهی مقدار عدم اطمینان (dj)
محاسبهی اوزان (Wj)

شکل ۳-۳- اوزان بدست آمده برای ماتریس ذکر شده

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

پس از ارائه چهار چوب نظری روش تحقیق در فصل قبل، در این فصل به استناد یافتههای حاصل از پرسش‌نامههای تکمیل شده از واحدهای مرغداری گوشتی فعال جنوب استان تهران به تجزیه و تحلیل اطلاعات

پایان نامه رایگان درمورد 
استان تهران، تصمیم گیری، نرم افزار، جوجه گوشتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید