پایان نامه رایگان با موضوع 
فرهنگ سازمانی، عملکرد مالی، سود حسابداری، بهای تمام شده No category

محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات به دست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که در تصمیم گیری های آنها بسیار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی شکلهای مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می باشد (رزجنینگ وهمکاران، ۱۹۹۷).
با این حال، مدلهای حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است:
۱. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف (استوارت، ۱۹۹۱).
۲. رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند (استوارت، ۱۹۹۱).
۳. با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲).
۴. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی ها در یک دوره زمانی مشخص نگهداری می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲، ۴۹۱).
۵. به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینهها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).
۶. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کنندهای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).
۷. در نظر نگرفتن هزینه سرمایه نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد (چن و دود، ۲۰۰۱).

۲-۱۶- مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱۶-۱- پژوهش های داخلی
جدول ۲-۴: مروری بر پژوهش های داخلی
ردیف
نام پژوهشگر
سال
نتایج
۱
ایران زاده و محمودی
۱۳۸۹
تأثیر هنجار ها و ارزش های یک سازمان که در درون افراد نمود پیدا می کند بر عملکرد سازمان در حوزه های متفاوت تأثیر گذار است و در حوزه عملکرد مالی یک سازمان نیز می توان این موضوع را مشاهده نمود.
۲
قدمی وآذری
۱۳۸۹
آموزش، تغییرات اجتماعی و فرهنگی را امکان پذیر می سازد وزیر ساخت های اصلی برای ایجاد ثروت و ارزش و تکنولوژی ارتباطی و به تبع آن تعاملات و دیپلماسی فرهنگی است.
۳
مرادی و همکاران
۱۳۹۰
فرهنگ گروهی در بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی اهمیت بالایی دارد.
۴
سیفری و تندنویس
۱۳۹۱
که بین فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و در میان مؤلفههای کارآفرینی، ساختار، اهداف و استراتژی، حمایت مدیریت و سیستم پاداش با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد اما بین سیستم آموزش و اطلاعات و فرهنگ سازمانی ارتباط معنی داری دیده نشد.
۵
کوچکی سیاه خاله سر و همکاران
۱۳۹۱
بین فرهنگ سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۶
امیدی و دیگران
۱۳۹۱
فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مثبت و معنی داری بر اثربخشی سازمانی دارد و اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت ومعنی داری بر اثر بخشی مدیریت دانش داشت.

۲-۱۶-۲- پژوهش های خارجی
جدول ۲-۵: مروری بر پژوهش های خارجی
ردیف
نام پژوهشگر
سال
نتایج
۱
دنیسون
۲۰۰۵
مدلی به وجود آورد که در برگیرنده چهار ویژگی اصلی سازمان یعنی در گیر کار شدن، انطباق پذیری، ثبات (یکپارچگی ) و ماموریت (رسالت) است و اعتقاد دارد که این چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مرتبط می باشد و از اعتقادات، ارزش ها و مفروضات مسلط بر سازمان نشأت گرفته و به وسیله آنها نیز تقویت می شوند. این فعالیت های مدیریتی به وسیله استفاده از دوازده شاخص که مدل را تشکیل میدهند، اندازه گیری می شوند.
۲
مک اویلی و چاکراوارسی
۲۰۰۵
خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوری افراد در سازمان ها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات اخیر، نقش مشارکت مؤثر سیستم های مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.
۳
فوبر و سپنا
۲۰۰۶
ویژگی آن “درگیرشدن بالای کارکنان در کار” باشد، به طور قوی درگیری و مشارکت کارکنان را در فعالیت های مختلف سازمان، مورد تشویق قرار می دهد و حس مالکیت و مسئولیت را در آنها به وجود می آورد؛ حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده و قابلیت های استقلال را در کارکنان افزایش می دهد. در نتیجه تمامی افراد سازمان از مهارت و توانایی لازم برای تصمیم گیری در زمینه کار خود برخوردار بوده و همچنین به دلیل دریافت اطلاعات از اعضای سازمان، کیفیت تصمیمات و اجرای آنها بالا است.
۴
فونگ
۲۰۰۷
اگر بپذیریم که انسان امروزی نمی‌تواند جدا از نهادها و سازمان ها متشکل از همنوعان خود زندگی نماید، پس باید قبول کرد که بخش زیادی از رفتارهای وی از این سازمان ها سرچشمه گرفته است. اگر قوانین و مقررات موجود در سازمان ها به رفتار رسمی کارکنان شکل بدهد، فرهنگ سازمانی رفتار غیر رسمی کارکنان را دیکته می‌کند.
۵
یشیل و کایا
۲۰۱۲
فرهنگ سازمانی هیچگونه تأثیری بر عملکرد مالی شرکت ندارد با توجه به محدودیت های مطالعه اخیر، یافته ها باید با احتیاط لازم مورد ارزیابی قرار بگیرند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد خصوصی سازی، نیروی انسانی

۲-۱۷- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به مقوله فرهنگ و فرهنگ سازمانی پرداختیم و آن را اینگونه بیان کردیم که فرهنگ، واژه‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه “فر” و “هنگ” است. “فر” پیشوند و به معنای بالا بوده و “هنگ” از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است و فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزشها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار میگیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد.
فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها می باشد که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد.
سپس به معرفی انواع فرهنگ های سازمانی و طبقه بندی فرهنگ سازمانی پرداختیم و در مورد عملکرد مالی توضیح دادیم و در نهایت پیشینه تحقیقات انجام شده در گذشته را آوردیم.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه
در فصل پیش به بررسی بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار پرداختیم. در این فصل سعی بر آن است تا از روش پژوهش، جمع آوری اطلاعات، روش شناسایی مؤلفه ها و شاخص های سنجش فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی بیان شود. آنچه که نتایج برآمده از یک پژوهش را ارزشمند و قابل استناد می کند روش پژوهش ساختارمند، هدفمند و علمی می باشد. روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در شرکت های سرمایه گذاری به کار گرفته می شود. از آن جهت توصیفی است که متغیرها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث جامعه آماری که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، ????).
جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها در طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است و قلمرو زمانی آن نیز از فروردین آغاز شد و تا شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است.
۳-۴- نمونه آماری
نمونه آماری اینگونه انتخاب گردید که با توجه به گروه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس در صنایع مختلف که هر صنعت دارای طبقه بندی خاص خود می باشد، شرکت هایی که در هر طبقه صنعت خود سرمایه اولیه بیشتری دارند، انتخاب شدند. تعداد شرکت های جامعه ۳۱۵ هستند که از این میان حجم نمونه ۶۸ شرکت تعیین شد.
۳ -۵- متغیرهای پژوهش
دو متغیر فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای این تحقیق به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند.
۳-۵-۱- متغیر مستقل
در این تحقیق فرهنگ طایفه ای، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ بازاری نیز به عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شده است و ارتباط آن با عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۵-۲- متغیر وابسته
متغییر وابسته این پژوهش عملکرد مالی میباشد که با میانگین نرخ بازده دارایی ها در طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ محاسبه میگردد.
رابطه(۳-۱)

۳-۶- گردآوری داده های پژوهش
در این پژوهش برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استاندارد کویین و کامرون (۲۰۰۶) استفاده شده است. پرسشنامه فوق به صورت مکرر توسط محققین مختلف مثل کوچکی سیاه خاله سر و دیگران (۱۳۹۱) و یشیل و کایا (۲۰۱۲) در سراسر دنیا استفاده شده است.
جهت گردآوری اطلاعات در مورد فرهنگ سازمانی شرکت های نمونه مورد نظر از پرسشنامه فوق و برای سنجش عملکرد مالی از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.
شیوه توزیع پرسشنامه بدین شکل بوده است که در ابتدا با هماهنگی لازم با مدیران مربوطه، پرسشنامه توسط محقق در کلیه شرکت های نمونه توزیع شده است. با توجه به حجم نمونه تعداد ۶۸ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع شد که از آن تعداد، ۵۰ پرسشنامه قابل قبول برگردانده شد.
جدول ۳- ۱: ترکیب سؤالات پرسشنامه پژوهش
متغیرهای مورد بررسی
شماره سؤالات در پرسشنامه
جمع سؤالات
فرهتگ طایفه ای
۱-۵ -۹-۱۳-۱۷-۲۱
۶
فرهنگ ویژه سالاری
۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸-۲۲
۶
فرهنگ بازاری
۳-۷-۱۱-۱۵-۱۹-۲۳
۶
فرهنگ سلسله

پایان نامه رایگان با موضوع 
فرهنگ سازمانی، عملکرد مالی، سود حسابداری، بهای تمام شده No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید