پایان نامه رایگان با موضوع 
رگرسیون، ضریب همبستگی، نرم افزار، آزمون فرضیه No category

مراتبی
۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۲۴
۶
جمع کل سؤالات

۲۴

۳-۷- طیف لیکرت ۲۳
در این طیف تلاش می‌ شود گویه‌ های گرایش موافق و گویه ‌های گرایش مخالف همزمان طراحی شود و گویه‌های ابهام حذف شوند و نیز بهتر است تعداد گویه ‌های مثبت و منفی تقریبا یکسان باشد. طیف لیکرت را طیف مجموعه نمرات هم می گویند.
(- – ) ( – ) (+ – ) ( + ) ( + + )
کاملاً مخالف مخالف نه موافق نه مخالف موافق کاملاً موافق
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در این حالت می‌توان گویه ‌های منفی را به سوی گرایش مثبت سوق داد و بالعکس.
با توجه به نقایص طیف تورستون (حجم زیاد کار و وابستگی شدید به قضاوت داوران) مقیاس لیکرت از اهمیت خاصی برخوردار است. این طیف که به نام مقیاس مجموعه نمرات نیز مشهور است. ارزش طیف از نظر واقعی خود پاسخگویان به دست می ‌آید؛ علاوه بر این، تعداد گویه ‌ها می ‌تواند بسیار کمتر از طیف تورستون باشد.
۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه
روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشند.
ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق جواب دهد.
۳-۸-۱- روایی۲۴ پرسشنامه
منظور از روایی اینست که محتوای ابزار و یا سؤالات مندرج در پرسشنامه، به طور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه می گیریم، واقعاً اندازه می گیریم؟ روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه گیری چیزی را که ادعا می کند، دقیقاً همان را اندازه گیری کند.
یکی از انواع روایی، روایی محتواست و آن نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود و به تحلیل منطقی محتوایی یک آزمون بستگی دارد و تعقیب آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است (سرمد و همکاران، ۱۳۷۶).
در این پژوهش برای رواسازی پرسشنامه ابتدا مقالات، مصاحبه های علمی نظریه پردازان در مورد قابلیت های یادگیری سازمانی به دقت مطالعه گردیده و پس از بررسی منابع ۴ مؤلفه به عنوان شاخص های فرهنگ سازمانی شناسایی شدند که این ابعاد عبارتند از:
فرهنگ طایفه ای، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ بازاری.
در مرحله بعد از استادان محترم راهنما و مشاور خواسته شد تا نظر خود را در مورد سؤالات مربوطه اعلان دارند که بعد از انجام مطالعات مقدماتی آخرین اطلاعات در زمینه پرسشنامه جمع آوری گردید.
۳-۸-۲- پایایی۲۵ پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. همچنین منظور از اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری نیز اینست که اگر سنجش، تحت شرایط مشابه مجدداً تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدید آوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید.
اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص درباره مقیاس متغیرها مطالعه نمود. اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکانپذیر نیست. به قول “کرینر” حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است. اما روایی فراتر از یک فن است و در ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد.
معمولاً به منظور برآورد میزان روایی پرسشنامه و سؤالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسشنامه استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیاز، اصلاحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسشنامه و تطابق موضوع با سؤالات و قابلیت استفاده و بجا بودن سؤالات مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سؤالات پرسشنامه تا چه اندازه قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیه ها را خواهند داشت.
جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله: روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ. مطالعات تئوری و تجربی نشان داده است که از بین روش های فوق، روش آلفای کرونباخ از قدرت و دقت بیشتری برخوردار است. لذا در این تحقیق نیز به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.
ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق جواب دهد.
روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۳-۹- ضریب آلفای کرونباخ۲۶
ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگ درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، به کار می رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سئوال می تواند مقادیر عددی مختلفی اختیار کند. برای محاسبه آلفای کرونباخ، ابتدا می بایست واریانس نمرات هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود.
آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار ۰۷/۰ باشد و هرچه این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد.
جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه پژوهش
ابعاد
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
فرهنگ طایفه ای
۶
۸/۸۱
فرهنگ گروهی
۶
۱/۹۳
فرهنگ بازاری
۶
۴/۹۰
فرهنگ سلسله مراتبی
۶
۷/۸۰
کل سؤالات
۲۴
۴/۹۰

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد الگوریتم ژنتیک، نرم افزار، بهینه سازی، مزایا و معایب

۳-۱۰- روش تجزیه تحلیل داده ها
۳-۱۰-۱- تحلیل همبستگی
هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد، می‌تواند از این روش تحقیق استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است (سیف نراقی، ۱۳۷۸).
به بیانی واضح ‌تر، تحقیق همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می ‌پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این نوع تحقیق، محقق می‌خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات، رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر؛ یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است و یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است (حافظ نیا، ۱۳۹۰). بهترین معیار تشخیص وجود همبستگی یا عدم آن و حتی نوع و جهت و میزان همبستگی خطی، ضریب همبستگی می ‌باشد که مقدار آن همواره بین ۱- و ۱+ قرار دارد یعنی : ۱+ r 1- (صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۲).
با اندازه‌گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت ‌ها از روش های مختلف استفاده می ‌شود؛ مثلاً برای مقیاس‌ های اندازه ‌گیری فاصله‌ ای و نسبی از روش پیرسون و برای مقیاس‌ های اندازه گیری رتبه ای از روش اسپیرمن و کندال استفاده می ‌کنند (حافظ نیا، ۱۳۹۰).
ضریب همبستگی از رابطه زیر به دست می‌آید :

در آن Sx,y یا Covx,y معروف کوواریانس x و y و Sx انحراف معیار x و Sy انحراف معیار y است. کوواریانس ، شاخصی برای تغییرات یک متغیر با متغیر دیگر است و فرمول آن به قرار زیر است:

پس از محاسبه ضریب همبستگی برای تعیین درجه اعتماد ضریب همبستگی، ابتدا درجه آزادی را از فرمول df=n-2 به دست می‌آوریم سپس به جدول معنی دار بودن r مراجعه می ‌کنیم. در این جدول دو ستون در زیر ۰۱/۰ = و ۰۵/۰ = وجود دارد.
در مقابل ردیف درجه آزادی به دست آمده اعداد مربوط را در زیر ستون‌ های فوق استخراج می کنیم. اگر محاسبه شده بزرگتر یا مساوی عدد جدول با توجه به سطح خطای مورد نظر () باشد ضریب همبستگی معنادار است و در غیر اینصورت عدم معنی داری تأیید می‌شود.
۳-۱۰-۲- رگرسیون
کاربرد یک متغیر برای عمل پیش بینی در خصوص متغیر دیگر را رگرسیون می ‌نامند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیر مشخص دیگری را پیش بینی می کند. میزان تغییر یک متغیر را “ضریب رگرسیون” می‌ گویند که عبارتست از میزان تغییری که در متغیر وابسته در اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز می ‌کند. خط رگرسیون منعکس کننده مسیر حرکت کلی نقاط پراکنده در دستگاه مختصات است که می ‌تواند مبین شدت و ضعف و نوع همبستگی بین متغیرها باشد. برای رسم خط رگرسیون باید از معادله رگرسیون به صورت زیر استفاده نمود (حافظ نیا، ۱۳۹۰)
y = ax + b
که در آن x مقادیر مستقل، y مقادیر متغیر وابسته و تابع a و b ضرایبی هستند که از فرمول زیر به دست می‌آیند.

در این تحقیق از نرم افزاری آماری SPSS نسبت به آزمون فرضیه‌ ها و تعمیم نتایج حاصل از محاسبات مربوط به آماره‌ ها به کل جامعه آماری اقدام شده است.
۳-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش های علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مدیران شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد و تعیین حجم نمونه با استفاده از روش غربالگری برآورد گردید. در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته شده است که متغیرها به دو دسته کلی مستقل و وابسته تقسیم شده اند. سپس به توضیح، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها مطرح شد که برای بررسی تأثیرات رابطه انواع فرهنگ سازمانی و رابطه آنها با عملکرد مالی از آزمون رگرسیون به وسیله نرم افزار آماری SPSS و تعمیم نتایج حاصل از محاسبات مربوط به آماره ها به کل جامعه آماری اقدام شده است.

پایان نامه رایگان با موضوع 
رگرسیون، ضریب همبستگی، نرم افزار، آزمون فرضیه No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید