پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نبوده می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا این خلاء تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گیرد.

1-4. اهداف پژوهش

 • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

 • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

1-5.  تحقیق

 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین گرایش استراتژیک و عملکرد شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات

1-6. فرضیات پژوهش

 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات هست.

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد