منبع پایان نامه درمورد 
خصوصی سازی، نیروی انسانی No category

اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به این سازمان محول می‌شود از وظایف آن است.
براساس این بند سازمان خصوصی سازی موظف است حتی پس از واگذاری شرکت‌ها، بر فعالیت و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. از آنجایی که در متن بسیاری از قراردادها، افزایش بازدهی و بهره وری و حفظ نیروی انسانی از تعهدات خریداران است، اینگونه نظارت می‌تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد.
۲-۴-۴ سایر مراکز نظارتی
سازمان‌ها و نهادهای یادشده، همگی سازمان‌هایی هستند که به موجب نص صریح قانون مکلف‌اند بر فعالیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های یادشده به بخش غیردولتی، نظارت کنند. تمام سازمان‌ها و نهادهای بررسی شده، به طور مستمر بر فعالیت شرکت‌های دولتی و فرآیند واگذاری سهام آنها نظارت داشته و در برخی مواقع موظف‌اند گزارش‌های ادواری یا سالیانه تهیه کنند و به آگاهی مراجع ذی‌صلا‌ح برسانند.
علا‌وه بر سازمان‌ها و نهادهای یادشده، برخی دیگر از ارگان‌ها یا نهادها وجود دارند که در مواقع خاص یا به موجب دستور ویژه اقدام به نظارت و بازرسی بر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دخیل در امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می کنند.
این در حالی است که در متن قوانین، به طوردقیق به این وظایف برای مراجع یادشده، اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال می‌توان از وزارت اطلا‌عات، بازرسی ویژه رییس جمهور و مجلس شورای اسلا‌می‌ نام برد.
مراکز و سازمان‌های مزبور و مراجع مشابه نیز بنا به ضرورت و به صورت مقطعی اقدام به نظارت بر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری واگذاری سهام شرکت‌های مزبور می‌کنند. اما به دلیل آنکه وظیفه اصلی آنها نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی یادشده است، در این گزارش از بررسی و ذکر قوانین خاص سازمان‌‌های یادشده، پرهیز مکنیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

فصل سوم
واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و داوری اجباری

مقدمه

منبع پایان نامه درمورد 
خصوصی سازی، نیروی انسانی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید