منبع تحقیق درمورد 
DG، FCL، بهرهبردار، ۰,۰۵ No category

جدول ۶-۴ نشان داده شده است، برای شبکه نمونه تا میزان ۵ مگاوات (در باس
(۱۲ مقدار انحراف از حاشیه هماهنگی، کوچکتر از مقدار آستانه انتخاب شده در الگوریتم شکل -۴ ۱۱ (یعنی (۰,۰۷ میباشد و بنابراین در صورت کمتر یا مساوی بودن مقدار DG از این مقدار، نیازی به کاربرد محدود کننده جریان خطا وجود ندارد. در صورتی که مقدار تولید پراکنده در توسعههای آینده شبکه توزیع بیشتر از این مقدار باشد، میبایست یک محدود کننده جریان خطا با اندازه مناسب بکار برده شود. بنابراین، به منظور انجام این امر در شبکه فوق، برای حداکثر مقدار تولید پراکنده در باس ۱۵) ۱۲ مگاوات) مقدار محدود کننده جریان خطای مناسب را پیدا میکنیم.

با توجه به اینکه انتخاب مقدار بر اساس م?حظات فنی و اقتصادی می بایست صورت گیرد، بنابراین میبایست یک حاشیه هماهنگی نسبتاً مناسب در صورت حضور توأمان DG و FCL و با لحاظ کردن قیمت FCL ها انتخاب گردد. این مقدار با توجه به فلوچارت شکل ۱۲ برابر ۰,۰۵ انتخاب شده است. البته نکته حائز اهمیت این است که با افزایش FCL می توان به مقدار حاشیه بهتری دست یافت ولی این امر بر قیمت FCL به شدت تأثیر گذار است. بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازیها (جدول (۷-۴، با محدود کننده جریان خطای ۶۰ اهمی میتوان حاشیه هماهنگی را تا ۰,۰۵ تنظیم نمود که این مقدار از لحاظ معیار فنی حاشیه ۰,۰۵ مناسب میباشد. لطفاً توجه نمایید که دستیابی به حاشیه هماهنگی دقیقاً صفر حتی با وجود کاربرد FCL های بزرگ غیر ممکن به نظر می رسد، زیرا مقادیر جریان پیکاپ رله ها گرد می گردند. با انجام مکرر بهینهسازی، بهترین نتیجه یافته شده برای حاشیه هماهنگی برابر ۰,۰۲ بوده است.

۷۵

-۱۲-۴ چندین پیشنهاد در مورد بهرهبرداری از DG و FCL

به عنوان یک الزام میتوان اینطور به بهرهبردار DG الزام نمود که بعد از گذشتن ظرفیت DG از حد استانه بدست آمده در الگوریتم شکل ۱۱-۴ در بخش ۱۰-۴، در صورت اتصال DG به شبکه میبایست FCL هم در شبکه قرار گیرد. با استفاده از قابلیتهای الکترونیک قدرت ادوات FCL،
میتوان امپدانس FCL را کنترل پذیر نمود. با بهرهگیری از این قابلیت، میتوان متناظر با هر مقدار تولید پراکنده، مقدار FCL مورد نیاز را در شبکه قرار داد. میتوان پیشنهادات مختلف زیر را در مورد بکارگیری DG ها با ظرفیتهای مختلف ارائه نمود:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوعغرری، تأمین، "

DG -1 و FCL ثابت
• در صورتی که ظرفیت DG معین و ثابت باشد: DG ثابت و FCL ثابت به طور همزمان به شبکه متصل گردند (مطابق با مطالعات و لحاظ کردن حداکثر مقدار تولید پراکنده) در این هنگام بهرهبردار میبایست DG را همراه با FCL معین متناظر با DG به شبکه وارد نماید.

-۲ قراردادن FCL بطور تطبیقی
• در صورتی که دیسپاچینگ به بهرهبردار DG اجازه اتصال DG با یک ظرفیت خاص را بدهد آنگاه بهرهبردار میتواند با توجه به محاسبات، FCL را با ظرفیتی به مدار وارد نماید که بتواند به مقدار کافی اثرات DG بر هماهنگی حفاظتی را جبران نماید. (به نوعی

قراردادن FCL تطبیقی) بنابراین بهرهبردار میبایست DG را با ظرفیت مورد نیاز به همراه
FCL با اندازه متناظر با DG به شبکه وارد نماید. -۳ رلهگذاری تطبیقی

• از طرف دیگر، این امکان نیز وجود خواهد داشت که در صورت ثابت نبودن اندازه DG در هنگام بهرهبرداری از شبکه، از قابلیتهای رلهگذاری تطبیقی استفاده نمود.

-۱۳-۴ نتیجهگیری

در این فصل با توجه به اصول انتخاب شده برای هماهنگی بهینه در حضور تولیدات پراکنده توسط محدود کنندههای جریان خطا، مطابق با الگوریتمهای شکلهای ۹-۴ تا ۱۲-۴ پیادهسازی شدند.

نتایج نشان میدهند که استفاده از راهکار مدون ارائه شده می تواند برای شبکه های مختلف از جنبههای فنی – اقتصادی بسیار مناسب باشد.

۷۶

فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات

منبع تحقیق درمورد 
DG، FCL، بهرهبردار، ۰,۰۵ No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید