منبع تحقیق درمورد 
DG، CTI، ۲۴۰، ۱۲۰ No category

بنابراین گسسته میباشند. در صورتی که مقدار جریان پیکاپ رله پیوسته فرض گردند، دستیابی به زمان کل بسیار کمتر و همچنین حاشیه هماهنگی بسیار مناسبتر (با دقت بسیار با? نزدیک به صفر در مقایسه با (۰,۰۳ امکان پذیر میباشد.

تنظیمات رلهها TDS) و IP (بطور معادل (PSM بطور پیوسته فرض شدند و در انتهای الگوریتم به مقادیر پیوسته نظیر گردسازی شدند. البته این امر کمی نتایج را از مقدار بهینه دور میکند ولی تأثیر آن بسیار اندک است. مقدار Ip بگونهای بدست آمده است که ضریب تنظیم رله، یک مقدار مناسب نزدیک ۵ بوده و با دقت ۰,۵ باشد. تنظیمات رله بهینه در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

۶۰

جدول -۴-۴ تنظیمات بهینه رلهها

Ip(A)

TD
Relay

Ip(A)

TD

Relay

No.

No.

۶۶۰
۰,۱
۲۲
۳۶۰
۰,۴

۱

۳۰۰
۰,۳۲
۲۳
۳۶۰
۰,۲۲

۲

۳۰۰
۰,۱۲
۲۴
۸۰
۰,۵۲
۳

۸۰

۰,۶۵
۲۵

۸۰

۰,۳۸

۴

۸۰
۰,۳۲
۲۶
۱۲۰
۰,۴

۵

۲۴۰

۰,۴۶
۲۷

۱۲۰

۰,۴۸

۶

۲۴۰
۰,۲۴
۲۸
۲۴۰
۰,۳۵
۷

۱۲۰
۰,۵۸
۲۹
۲۴۰
۰,۱

۸

۱۲۰
۰,۸۲
۳۰
۸۰
۰,۴۴
۹

۱۸۰
۰,۱
۳۱
۸۰
۰,۵۹

۱۰

۲۴۰
۰,۴۶
۳۲
۵۴۰
۰,۳

۱۱

۲۴۰

۰,۶۱
۳۳

۵۴۰

۰,۳۷

۱۲

۲۴۰
۰,۵۸
۳۴
۱۲۰
۰,۴۸
۱۳

۲۴۰

۰,۱
۳۵

۱۲۰

۰,۴۴

۱۴

۲۴۰
۰,۴۶
۳۶
۸۰
۰,۴۶

۱۵

۲۴۰
۰,۷
۳۷
۸۰
۰,۵۳

۱۶

۱۲۰
۰,۶۴
۳۸
۳۰۰
۰,۲۷
۱۷

۱۲۰
۰,۷۳
۳۹
۳۰۰
۰,۳۸

۱۸

۸۰
۰,۶۲
۴۰
۴۲۰
۰,۲۸
۱۹

۸۰
۰,۵۶
۴۱
۴۲۰
۰,۳۶

۲۰

۱۲۰
۰,۵۴
۴۲
۶۶۰
۰,۳۱
۲۱

۱۲۰

۰,۵۵
۴۳

-۸-۴ بررسی تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم

توزیع نمونه
نفوذ تولیدات پراکنده را از ابعاد زیر میتوان مورد بررسی قرار داد:

• بررسی محلهای مختلف قراردادن تولیدات پراکنده
• بررسی ظرفیتهای مختلف تولیدات پراکنده

۶۱

-۱-۸-۴ بررسی تأثیرات قرار دادن تولیدات پراکنده در باسهای مختلف

به منظور بررسی تأثیرات قراردادن DG در محلهای مختلف، در شبکه نمونه DG را در باسهای مختلف قرار دادیم و نتایج را ضبط کردیم. در شکل ۳-۴، نمایی از تأثیرات DG در جهت کاهش حاشیه هماهنگی مشخص شده است. از آنجا که مقادیر براساس CTI-0.3 سنجیده شده است، هر مقداری بزرگتر از صفر نشان دهنده کاهش حاشیه هماهنگی است.

شکل -۳-۴ بررسی بیشترین تأثیرات قراردادن تولیدات پراکنده به ظرفیت ۱۵ MVA در باسهای

مختلف سیستم توزیع

همانطور که در شکل مشاهده میگردد بیشترین اثرات خارج شدن DG ها از هماهنگی به ازای قرار گرفتن منبع تولید پراکنده در محل باس ۲۱ روی میدهد.

به منظور بررسی دقیقتر تأثیرات قراردادن DG در محلهای مختلف، در جدول ۵-۴ میزان خارج شدن از هماهنگی بر اساس Low CTI و Mis-coordination در حالت های مختلف قرار گرفتن DG نشان داده شده است.

بسیاری اوقات، قراردادن DG در یک باس بیشتر موجب کاهش حاشیه هماهنگی میشود که این امر در جدول با Low CTI مشخص شده است. ولی گاهی اوقات تأثیرات DG بر روی هماهنگی آنقدر DG زیاد است که هماهنگی بین جفت رله اصلی و پشتیبان بطور کلی به هم ریخته است و رله پشتیبان زودتر از رله اصلی عمل می کند. این حالتها در جدول با Mis-Coordination

مشخص شده اند.

-۲-۸-۴ بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت تولید پراکنده

در ابتدا ذکر این نکته بسیار مهم است که انتخاب ظرفیت تولید پراکنده بطور کامل در اختیار بهرهبردار از آن نیست و این ظرفیت میبایست طی مطالعات، در تعامل با شبکه توزیع و

۶۲

دیسپاچینگ انتخاب گردد. در این مرحله، ما برای بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت و مشارکت DG،

فرض کردهایم که مقدار ظرفیت DG در طی یک مطالعه بدست آمده است و ما تنها قصد داریم تأثیرات این مقدار را بر روی شبکه توزیع بررسی نماییم. حداکثر مقدار تولید پراکنده با در نظر گرفتن کل تولید شبکه، ۱۵ مگاوات انتخاب شده است.

برای بررسی دقیقتر تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی هماهنگی رلهها، یک واحد تولید پراکنده در شبکه قرار دادهایم و به طور تدریجی مقدار ظرفیت تولید پراکنده را افزایش دادهایم. نتیجه تأثیرات افزایش ظرفیت DG بر روی حاشیه هماهنگی سیستم توزیع در شکل ۴-۴ نشان داده شدهاست.

جدول -۵-۴ تعداد و نوع انحراف از حاشیه هماهنگی به ازای قراردادن DG=20MVA در باسهای مختلف سیستم

توزیع

Number of

DG @

Number

DG @

Mis-

of

Bus

Bus

Coordination

low CTI

۰
۱۰

۹
۱۰

۰
۱۲

۱۲
۱۲

۰
۱۵

۱۳
۱۵

۰
۱۶

۱۲
۱۶

۲
۱۷

۸
۱۷

۰
۱۸

۱۶
۱۸

۰
۱۹

۱۴
۱۹

۵
۲۱

۹
۲۱

۳
۲۴

۸
۲۴

۰
۲۷

۶
۲۷

۰
۳۰

۴
۳۰

شکل -۴-۴ تغییرات مقدار CTI رلههای شبکه توزیع با افزایش سهم تولید پراکنده

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله درباره معیارهای ارزیابی، شبکه عصبی، درخت تصمیم، الگوریتم ژنتیک

۶۳

همچنین، به منظور ارائه یک دید شفافتر از اثرات افزایش ظرفیت تولید پراکنده، نتیجه افزایش تدریجی منبع تولید پراکنده با بررسی فاصله زمان عملکرد دو رله با مقدار ۰,۳ ایدهآل (یعنی CTI-(0.3 در شکل ۵-۴ نشان داده شده است:

شکل -۵-۴ تغییرات مقدار انحراف CTI از مقدار ایدهآل (CTI-0.3) با افزایش سهم تولید پراکنده

همانطور که به وضوح در هر دو شکل فوق مشخص می باشد، با افزایش ظرفیت تولید پراکنده، میزان فاصله هماهنگی رلهها از مقدار ایدهآل CTI یعنی ۰,۳ کمتر می گردد. به منظور کمی سازی بیشتر، در جدول ۶-۴ مقدار حداکثر انحراف از مقدار CTI متناظر با مقادیر مختلف DG نشان داده شده است.

جدول -۶-۴ تأثیرات منابع تولید پراکنده با ظرفیت مختلف بر روی حداکثر انحراف از حاشیه هماهنگی

Max (CTI -0.3)
DG Size (MW)
۰.۰۳۰۹
۰
۰.۰۷۱۵
۵
۰.۱۱۲۴
۱۰
۰.۱۴۲۱
۱۵

با بررسی مقادیر جدول، تأثیر منفی افزایش ظرفیت DG بر روی کاهش حاشیه CTI و بنابراین کاهش حاشیه هماهنگی مشخص میگردد.

-۹-۴ بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رلهها) با کاربرد محدود

کننده جریان خطا FCL
همانطور که ذکر کردیم، با کاربرد محدود کننده جریان خطا می توانیم سهم تولید پراکنده در جریان خطا را کاهش دهیم. این موضوع برای شبکه نمونه در بخش بعدی مورد بررسی قرار

۶۴

میگیرد.

-۱-۹-۴ بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی

حاشیه هماهنگی رلهها (CTI)

در گام اول، برای بررسی جبران تأثیرات تولید پراکنده توسط FCL، یک محدود کننده جریان خطا بر روی باس ۱۲ شبکه نمونه در جلوی منبع تولید پراکنده قرار میدهیم و مقدار امپدانس (مقاومت یا راکتانس (بسته به نوع ((FCL را از ۰ تا ۸۰ اهم افزایش میدهیم. نتایج در شکل ۶-۴ ارائه شده اند.

شکل -۶-۴ تغییرات مقدار CTI رلههای شبکه توزیع با افزایش مقدار FCL

به منظور بررسی دقیقتر، در شکل ۷-۴ مقدار CTI-0.3 که میزان انحراف CTI را از مقدار ایدهآل نشان میدهد، نشان داده شده است:

شکل -۷-۴ مقدار انحراف CTI از مقدار ایدهآل (CTI-0.3)

۶۵

همانطور که به وضوح در شکل فوق مشخص میباشد، با افزایش ظرفیت FCL، مقدار حاشیه CTI

به مقدار ایدهآل نزدیکتر میشود. این موضوع با مقایسه حداکثر مقدار انحراف از CTI متناظر با مقادیر مختلف FCL بیشتر مشخص میگردد که در جدول ۷-۴ ارائه شده است.

جدول -۷-۴ مقایسه حداکثر انحراف موجود به ازای اندازههای مختلف محدود کننده جریان خطا

Max (c)
FCL Size (Ohm)
۰,۱۴۲۲
۰
۰,۰۸۱۴
۲۰
۰,۰۵۹۱
۴۰
۰,۰۴۹۹
۶۰
۰,۰۴۵۷
۸۰

با بررسی مقادیر جدول تأثیر مثبت FCL برای کاهش حاشیه CTI و بنابراین باز گرداندن هماهنگی مشخص میگردد.

همچنین، به منظور بررسی تأثیر نوع FCL، هر دو نوع RFCL و IFCL مورد بررسی قرار گرفتهاند که در ادامه نتایج آنها با هم مقایسه می گردد.

-۲-۹-۴ مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL

بررسی تأثیرات انواع مقاومتی و اندوکتیو محدودکننده جریان خطا از لحاظ مختلفی میتواند صورت گیرد. در این پروژه، بررسی تأثیرات تنها از لحاظ تأثیرات حالت ماندگار صورت گرفته است. با این حال، مطالعه کامل تأثیرات در حالت گذرا در پروژههای بعدی در این راستا میبایست صورت گیرد.
در شکل زیر، تأثیرات RFCL و IFCL از لحاظ تأثیرات حالت ماندگار ترسیم شده است.

شکل -۸-۴ مقایسه سادهای از تأثیرات RFCL و IFCL

۶۶

با بررسی شکل متوجه می شویم که به ازای یک مقدار امپدانس، RFCL در تعدیل حاشیه هماهنگی و بنابراین کاهش مقدار CTI-0.3 موثرتر عمل میکند. برای مثال در اندیس C(3) به ازای IFCL=20 ohm مقدار انحراف حاشیه هماهنگی برابر ۰,۰۸ میباشد در حالیکه به ازای RFCL=20 ohm این مقدار به نزدیک ۰,۰۶ کاهش یافته است. به منظور بررسی دقیقتر، مقدار مجموع انحراف حاشیههای هماهنگی رلهها برای RFCL=40 و IFCL=40 در جدول ۸-۴

مقایسه شده است.
جدول -۸-۴ مقایسه مجموع انحراف از حاشیههای هماهنگی برای انواع محدود کننده جریان خطای ۴۰ اهمی
مجموع انحراف از حاشیههای

نوع FCL

هماهنگی

۰.۳۶۷۷

IFCL

۰.۲۰۵۹

RFCL

-۱۰-۴ اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده

با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)
هدف اول – یافتن حداقل مقدار تولید پراکنده که به ازای آن نیاز مند استفاده از تولید
پراکنده هستیم

همانطور که تشریح شد، از نظر اقتصادی، از آنجا که محدود کننده های جریان خطا ادوات الکترونیک قدرت بوده و نسبتاً گرانقیمت میباشند، بنابراین می خواهیم او?ً تنها در صورت نیاز از آنها استفاده کنیم. به این منظور، فلوچارت “انتخاب حداقل مقدار تولید پراکنده که به ازای آن نیازمند کاربرد محدود کننده جریان خطا میباشیم” در این قسمت پیادهسازی

منبع تحقیق درمورد 
DG، CTI، ۲۴۰، ۱۲۰ No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید