منبع تحقیق درمورد 
کامپیوترها، الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی، نرم افزار No category

(phase-

All

Under Voltage

neutal)

۰ .۵ s

-۱۰% (phase-

All

Over Voltage

neutal)

۰ .۵ s
-۶%

One

Under

Frequency

۰ .۵ s
+۱%

One

Over

Frequency

در صورتی که بازنشانی خودکار تجهیزات حفاظتی بکار رود، باید یک تـأخیر زمـانی بـرای مطمـئن شدن از وجود شرایط تغذیه سالم برای یک دوره پیوسته ۱۰ ثانیهای وجود داشـته باشـد. بازنـشانی اتوماتیک برای خطاها در تجهیزات DG باید اجتناب شود. ممکن است در جایی که بیـشتر از یـک ژنراتور به یک فیدر متصل شده باشد، تدریجی کردن زمانبندی مورد نیاز باشد.

-۵-۳ راهکارهای هماهنگی حفاظتی در شبکههای حلقوی

بطور کلی این راهکارها، به روشهای توپولوژیکی، بهینهسازی و تطبیقی تقسیم بندی میشوند.

۴۳

-۱-۵-۳ روش توپولوژیکی

بطور معمول، یک راهکار سعی و خطا برای تنظیم کردن رلهها در شـبکههـای چنـد حلقـهای بکـار گرفته میشود. اخیراً، چندین تکنیک ریاضی گزارش شدهاند.
[۴۰] Knable تکنیکی برای شکستن تمام حلقهها در محلهای مشهور به نقاط شکست و قراردادن رلههایی که روال هماهنگی از آنها شروع میشود، پیشنهاد کرد. از آنجا که مدارات حلقـه ای معمـو?ً توسط رلههای اضافه جریان قـرار گرفتـه در هـر دو انتهـا حفاظـت مـیشـوند، حلقـههـایی کـه در جهتهای ساعتگرد و پاد ساعتگرد تشکیل میشوند، برای تعیین نقاط شکست مورد بررسی قـرار میگیرند.
[۴۱] Dwaraknath یک راهکار سیستمی برای تعیین تنظیم توالی نسبی رلهها در یـک شـبکه چند حلقهای پیشنهاد داد. آنها تئوری گراف خطی را بکار بردند که یک ماتریس حلقـهای جهـتدار ایجاد میکند. یک مجموعه حداقل از نقاط شکست که تمام حلقههای گراف سیستم را پل میبندد، از این ماتریس بدست می آمد.

Damborg و همکاران [۴۲] مفاهیم نظریه گراف را توسعه دادنـد و یـک الگـوریتم سیـستماتیک برای تعیین یک ماتریس توالی نسبی پیشنهاد نمدند که متناظر با یک مجموعه از زوجهـای متـوالی است که تعداد تکرارها را کاهش می داد.

Jenkins و همکاران [۴۳] یک مفهوم وابستگی تـابعی بـرای تحلیـل توپولـوژیکی طـرح حفـاظتی پیشنهاد نمودند. آنها قیود روی تنظیمات رله را از طریق یک مجموعه از وابستگیهـای تـابعی بیـان کردند. هماهنگی رله از طریق شناسایی مجموعه نقاط شکست (BPS) و یک ماتریس توالی نـسبی انجام میشد. انتخاب تنظیمات اولیه رلههای BPS برای انتخاب تنظیمات رلههـای باقیمانـده بکـار میرفت.
هر دو راهکار نظریه گراف و وابستگی تابعی پاسخی فراهم میکنند که بهترین تنظیمـات جـایگزین است ولی الزاماً پاسخ بهینه نیست.

-۲-۵-۳ حفاظت تطبیقی

مفهوم تطبیق چالشهای جدیدی در توسعه الگوریتمها ایجاد میکند که تطبیـقپـذیری صـحیح بـا تغییرات در شرایط سیستم را اجازه میدهند. ع?وه بر این، از آنجا که یک سیستم توزیع بـه شـدت یکپارچه میباشد، نمیتوان تمام بارگذاری سیستم و تغییـرات توپولـوژیکی را در یـک بـاس محلـی درون سیستم توزیع آشکار کرد. بنابراین، قابلیت ارتباطات در سـطح سیـستم مـیتوانـد یـک الـزام پایهای شود.

رلهگذاری حفاظت تطبیقی با تأمین وسیله به اط?عات تطبیقی که میتواند با دو روش اصلی بدست آمده باشد، حاصل میشود. روش نخست یک راهکار معمولتر را دنبال میکنـد کـه تنهـا اط?عـات ورودی معمولی اندازهگیری شده به رله خودکفا ارائه میگردد و رله قابلیت خود را بـا اسـتفاده یـک تحلیل مفصلتر از اط?عات موجود تطبیق میدهد. روش دوم، به نقطه رلهگـذاری اط?عـات اضـافی

۴۴

فراهم میکند که میتواند برای بهینهسازی عملکرد رله بکار رود. سیستم میتواند با استفاده از یـک کامپیوتر مرکزی که وضعیت سیستم را مانیتور میکند و به رلهها اص?عات اضـافی سیـستم را ارائـه میدهد، پیادهسازی شود.

-۳-۵-۳ روشهای بهینهسازی

هماهنگی شبکههای حلقوی بسته به طرح حفاظتی میتواند بهینه گردد. به منظور هماهنگی دقیـق شبکه توزیع حلقوی، میتوان از رلههای جهت دار در دو سـمت خطـوط اسـتفاده نمـود. همـاهنگی رلههای جریان زیاد جهت دار میتواند با کاربرد روشهای بهینهسازی، به صورت بهینه تعیین گـردد.

روشهای مختلف بهینهسازی در این زمینه قابل کاربرد میباشند که از مهمتـرین آنهـا مـیتـوان بـه روشهای بهینهسازی خطی و غیر خطی، روشهای هوشمند با حافظه یا بـدون حافظـه اشـاره نمـود.

یکی از پرکاربردترین روشهای بهینهسازی، الگوریتم ژنتیک میباشد. در این رساله، برای بهینهسازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. البته ذکر این نکته مهم است که الگوریتم ژنتیـک بیـشتر بـه عنوان یک ابزار بهینهسازی استفاده شده است. کاربرد الگوریتم ژنتیک در مورد هماهنگی بهینـه در مرجع [۱۵] بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

-۶-۳ راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکههای توزیع در

حضور تولیدات پراکنده
بطور کلی، از بین راهکارهای ارائه شده برای انجام هماهنگی در حضور تولیدات پراکنده، راهکارهای زیر به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین راهبردها قابل ارائه می باشند:

• راهکارهای طرحهای هماهنگی حفاظتی در حضور DG بدون کاهش اثرات DG
• راهکارهای مبتنی بر کاهش یا حذف اثرات اعمال DG بر هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت در ادامه، شرح مختصری در مورد راهکار اول ارائه شده است. در بخشهای بعد، راهکار دوم و راهکـار اصلی مورد استفاده در این پایان نامه، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

-۱-۶-۳ راهکارهای طرحهای هماهنگی حفاظتی در حضور DG بدون کاهش اثرات DG

بطور کلی، این راهکارها به راهکارهای تطبیقی، تطبیقی چند عامله و حفاظت گسترده و اسـتفاده از رلههای جریان زیاد جهت دار تقسیمبندی میشوند. در ابتدا راهکار حفاظت گسترده بطـور خ?صـه ذکر شده است سپس، راهکار حفاظت تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است.

-۱-۱-۶-۳ حفاظت گسترده (حفاظت تطبیقی گسترده)

یکی از راهکارهای مهم برای انجام حفاظت شبکه قدرت، حفاظت متمرکز شبکه توسـط یـک مرکـز کنترل و حفاظت گسترده میباشد. راهکار اصلی ایـن اسـت کـه اط?عـات تمـام بخـشهای مختلـف

۴۵

سیستم قدرت (یا توزیع) توسط واحدهای PMU سنکرون شده به مرکز حفاظت و کنترل سیـستم قدرت ارسال شود. سپس این مرکز با مقایسه اط?عات موجود با اط?عاتی که از قبل توسط مطالعات آف?ین مشخص شدهاست، وضعیت کنونی سیستم قدرت را آنالیز کرده و قبل از اینکه اشـکا?ت بـه سراسر سیستم قدرت انتقال یابند، با اعمال فرامین مناسب به تجهیزات قابل کنترل سیستم قـدرت، وضعیت را به سمت وضعیت مناسب سوق دهد.

-۲-۱-۶-۳ رلهگذاری تطبیقی [۳۸]

همانطور که در بخش ۲-۵-۳ تشریح شد، رلهگذاری تطبیقـی بـه ایـن حقیقـت مـرتبط اسـت کـه وضعیت یک سیستم قدرت میتواند تغییر کند و بنابراین تنظیمات رلههـا بایـد بطـور آن?یـن بـرای مطابقت با این تغییرات، تغییر داده شوند.

مفهوم رلهگذاری تطبیقی نیاز به اسـتفاده از رلـههـای دیجیتـالی میکروپروسـسوری دارد. رلـههـای دیجیتالی وسایلی قابل برنامهریزی بـا منطـق، حافظـه، انتقـال اط?عـات، مخـابرات و قابلیـتهـای گزارشدهی وسیعی دارند. این قابلیتها این رلهها را کاندیداهای عـالی بـرای پیـادهسـازی مفـاهیم رلهگذاری تطبیقی مینماید.

حفاظت سیستم توزیع و ایمنی سیستم با تطبیق دادن فلـسفه حفاظـت تطبیقـی بهبـود مـییابـد.
حفاظت تطبیقی یک مفهوم نسبتاً جدید اسـت. در سـالهای اخیـر، تعـدادی از مفـاهیم رلـهگـذاری تطبیقی پیشنهاد شدهاند. این مفهوم بصورت قابلیت سیستم قدرت برای تغییر خودکـار پارامترهـای عملکردی خود در صورت تغییر شرایط سیستم قدرت برای فراهم کردن تصمیمات رلهگـذاری قابـل اطمینان تعریف شده است. یک سیستم رلهگذاری تطبیقی باید بطور ب?درنـگ تغییـرات در شـرایط عملکرد سیستم را شناسایی کند و تنظیمات رله را مطابق با آن تنظیم نماید. ایده حفاظت تطبیقـی به مسأله هماهنگی رله جریان زیاد نیز اعمال شده است. هماهنگی رله در یک سیستم قدرت به هم متصل یک امر بسیار سخت و زمان بر است. برای راحت کردن مهندس حفاظت از این وظیفه بسیار سنگین، پیشنهاد شده است که رلهها را به صورت آن?ین تنظیم و هماهنـگ گردنـد. در همـاهنگی تطبیقی، رلهها باید به تغییر در شرایط سیستم پاسخ دهند و مطـابق بـا شـرایط موجـود متـداول و غالب جدید تطبیق یابند. شرایط سیستم تغییر یافته میتواند به لحاظ بهرهبـرداری یـا توپولـوژیکی باشد. نرم افزار هماهنگی رله تغییرات سیستم را بررسی کرده و مناسبترین تنظیمات رله را تعیـین مینماید.

۴۶

شکل -۱۴-۳ فلوچارت رلهگذاری تطبیقی

الف- پردازنده توپولوژی

پردازنده توپولوژی، توپولوژی شبکه را در زمان track میکند. اط?عات وضـعیت کلیـدهای قـدرت ورودی اصلی این ماژول است. پردزنده توپولوژی اط?عات شـبکه را بـرای برنامـههـای پخـش بـار و تحلیل خطا fault analysis فراهم میکند.

ب- روال هماهنگی

میتوان از روش دو فازه استفاده کرد، بدین صورت میباشـد کـه در فـاز ۱، یـک راهکـار شـدنی و امکانپذیر بدست میآید و در فاز ۲، پاسخ بهینه یافته میشود. همچنین میتوان از راهکارهای یـک فازه نیز استفاده نمود.

ج- انتقال تنظیمات به رلهها

در هماهنگی تطبیقی رلههای جریان زیاد، فرض میشود که تمام رلهها از نوع دیجیتال میباشـند و همچنین یک کانال مخابراتی بین آنها و همچنین کامپیوترهای کنترل پـست وجـود دارد (کابلهـای فیبر نوری). بنابراین، به محض محاسبه تنظیمات رله، میتوان آنرا به رله های مرتبط ارسال نمود.
مخابره یک فعالیت مهم در سیستم رلهگذاری تطبیقی میباشد. مخابرات به رلهها اجازه میدهـد تـا بین آنها با کامپیوترهای پست و بین کامپیوترهای پست و کامپیوتر اصلی اط?عات مبادلـه شـود. در این کار، بستههای نرمافزار مخابراتی توسعه خواهند یافت که تبادل اط?عات برای مخابره بین خـود

۴۷

پردازندههای رلـههـا، بـین کامپیوترهـای پـست و پردازنـدههـای رلـه هـا و بـین کـامپیوتر اصـلی و کامپیوترهای پست را تسهیل میکند.

د- مانیتورینگ

سیستم قـدرت بطـور پیوسـته توسـط سیـستم SCADA بـرای هرگونـه تغییـر بهـرهبـرداری یـا توپولوژیکی مانیتور میشود. در صورتی که تغییـر کـشف شـده دارای سرشـت بهـرهبـرداری باشـد، کامپیوتر فرآیند هماهنگی را از برنامه پخش بـار شـروع مجـدد مـینمایـد و در صـورتی کـه تغییـر توپولوژیکی باشد، روال از پردازنده توپولوژی شروع مجدد میگردد.

-۳-۱-۶-۳ هماهنگی حفاظتی به صورت چند عامله

نخستین مورد مهم در زمینه هماهنگی حفاظتی چنـد عاملـه ایـن اسـت کـه

منبع تحقیق درمورد 
کامپیوترها، الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی، نرم افزار No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید