منبع تحقیق درمورد 
تصمیم گیری، بهینه سازی No category

گردید.

هدف دوم – یافتن مقدار FCL مناسب برای جبران اثرات قرار دادن تولید پراکنده که در

یک باس
با توجه به اینکه در شبکههای توزیع به طور مداوم بار افزایش یافته و بنابراین همیشه نیازمند افزایش ظرفیت میباشند، بنابراین میبایست در انتخاب FCL، افزایشهای آینده تولید پراکنده را نیز در نظر داشته باشیم. بدین منظور، برای اطمینان، فرض میکنیم که مقدار تولید پراکنده افزوده شده به باس، برابر حداکثر مقدار تولید پراکنده قابل قرار گرفتن در آن باس شبکه است. بدین منظور، فلوچارت “انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا برای یک شبکه به ازای اتصال تولید پراکنده به یک باس” پیاده سازی گردید.

-۱-۱۰-۴ ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار با توجه به اهداف ۱ و ۲

با کمی دقت مشخص میشود که دو هدف بیان شده در با? از حیث مقدار تولید پراکنده تفاوت

۶۷

دارند. در واقع تا وقتی که اندازه تولید پراکنده ما به حداقل اندازه نتیجه شده از مطالعه هدف اول نرسد، نیازمند کاربرد محدود کننده جریان خطا نیستیم، ولی هنگامی که تولید پراکنده حداقل دارای آن اندازه باشد، مطابق با هدف دوم بهتر است اندازه محدود کننده جریان خطا را با توجه به اندازه حداکثر تولید پراکندهای که در باس مورد نظر شبکه میتواند قرار بگیرد، در نظر بگیریم تا در هنگام توسعه شبکه توزیع، نیازمند تغییر ادوات گرانقیمت FCL نباشیم.

-۲-۱۰-۴ طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده با

توجه به اهداف مشخص شده
به منظور انتخاب کاربرد، نوع و مقدار محدود کننده جریان خطا، مراحل مختلفی وجود دارد. در شکلهای ۹-۴ تا ۱۲-۴ به ترتیب، فلوچارتهای مراحل مختلف نشان داده شده اند. ذکر این نکته مهم است که مراحل فوق، الگوریتمهای بسیار پیچیدهای نمیباشند:

• فلوچارت کل محاسبات
• فلوچارت هماهنگی بهینه
• فلوچارت انتخاب حداقل مقدار تولید پراکنده که به ازای آن نیازمند کاربرد محدود کننده جریان خطا میباشیم
• فلوچارت انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا برای یک شبکه به ازای اتصال تولید پراکنده به یک باس

-۱-۲-۱۰-۴ فلوچارت کل محاسبات

در شکل ۹-۴، فلوچارت خ?صه کل محاسبات نشان داده شده است. در ابتدا، سیستم مورد تحلیل قرار گرفته و نوع رله انتخاب میگردد. سپس بر اساس فلوچارت بهینهسازی،هماهنگی بهینه شبکه حلقوی صورت میگیرد. در گام بعد، به منظور حفظ هماهنگی بهینه، ابتدا با استفاده از الگوریتم سوم، آستانه ظرفیت تولید پراکنده که به ازای آن نیازمند کاربرد جبرانساز (مانند (FCL

میباشیم، یافته میشود. سپس، توسط فلوچارت آخر، مقدار مناسب محدودکننده جریان خطا به ازای اتصال یک DG مفروض به یک باس شبکه توزیع، یافته میشود.

۶۸

شکل -۹-۴ فلوچارت کل محاسبات

-۲-۲-۱۰-۴ فلوچارت هماهنگی بهینه

در شکل ۱۰-۴، فلوچارت هماهنگی بهینه نشان داده شده است. در ابتدا، مطالعات اتصال کوتاه در محل تمام رله ها انجام شده و جریان عبور کننده از هر رله به ازای اتصال کوتاه Close-in (در محل خود رله) و اتصال کوتاه Far-end (اتصال کوتاه در محل رلهای که رله جاری پشتیبان آن میباشد) یافته می شود. سپس یک روال تکراری با شروع از اولین رله صورت میگیرد. قید مرتبط با هماهنگی زوج رله اصلی / پشتیبان برای هر رله یافته می شود و مجموعه تمام قیود هماهنگی تشکیل می شود. سپس این مجموعه قیود به همراه تابع هدف بهینه سازی توسط یک روش مناسب
(در این پروژه بهینهسازی ژنتیک) و با استفاده از یک ابزار مناسب و قابل اطمینان (در اینجا gatool در (MATLAB حل میگردد.

۶۹

شکل -۱۰-۴ فلوچارت هماهنگی بهینه

-۳-۲-۱۰-۴ یافتن مقدار آستانه تولید پراکنده نیازمند جبرانسازی با FCL

در شکل ۱۱-۴، فلوچارت این مرحله نشان داده شده است. در ابتدا روی شبکه پخش بار صورت میگیرد. سپس برای افزایش تدریجی مقدار تولید پراکنده، ظرفیت DG مرحله قبل به اندازه یک مقدار ثابت افزایش مییابد. سپس مطالعات اتصال کوتاه بعد از قراردادن منبع تولید پراکنده با اندازه جدید انجام شده و تمام قیود هماهنگی رلهها با توجه به جریان های خطای جدید محاسبه می شوند.

در ادامه، میزان انحراف قیود از مقدار ایده آل بررسی می گردد. در صورتی که تمام قیود کمتر از یک

۷۰

مقدار آستانه (در اینجا (۰,۰۷ از حالت ایدهآل فاصله داشتند، نیاز به کاربرد FCL نیست. اما در صورتی که انحراف قیود از این مقدار آستانه بیشتر گردد، آنگاه میبایست با کاربرد FCL اثرات سوء تولید پراکنده بر روی هماهنگی حفاظتی را جبران نمود. مقدار ظرفیت تولید پراکندهای که انحراف قیود متناظر آن از حد آستانه ذکر شده بیشتر شده باشد، همان آستانه تولید پراکنده نیازمند جبرانسازی با FCL میباشد.

البته، ذکر این نکته بسیار مهم است که انتخاب ظرفیت تولید پراکنده بطور کامل در اختیار بهرهبردار از آن نیست و این ظرفیت میبایست طی مطالعات، در تعامل با شبکه توزیع و دیسپاچینگ انتخاب گردد. در این مرحله، ما برای بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت و مشارکت DG،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درمورد مرغ گوشتی، نیازهای آموزشی، جامعه آماری، ضریب همبستگی

فرض کردهایم که مقدار ظرفیت DG در طی یک مطالعه بدست آمده است و ما تنها قصد داریم تأثیرات این مقدار را بر روی شبکه توزیع بررسی نماییم. حداکثر مقدار تولید پراکنده با در نظر گرفتن کل تولید شبکه، ۱۵ مگاوات انتخاب شده است.

۷۱

شکل -۱۱-۴ فلوچارت انتخاب حداقل مقدار تولید پراکنده برای کاربرد FCL

-۴-۲-۱۰-۴ انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا برای یک شبکه

در شکل ۱۲-۴، الگوریتم مرتبط نشان داده شده است. در ابتدا پخش بار روی شبکه انجام میشود.
سپس با توجه به شرح ارائه شده، برای منظور کردن توسعه های آینده تولیدات پراکنده، حداکثر ظرفیت تولید پراکنده انتخاب میگردد. سپس مقدار محدود کننده جریان خطا به طور تدریجی و گام به گام افزایش مییابد. در هر مرحله، مطالعات اتصال کوتاه در محل تمام رلهها انجام شده و تمام قیود هماهنگی رلهها با توجه به جریان های فوق یافته میشوند. در روند افزایش تدریجی، کوچکترین مقداری از محدود کننده جریان خطا که بتواند انحراف از قیود ایدهآ کمتر از ۰,۰۵
نتیجه دهد، به عنوان امپدانس FCL اقتصادی و مناسب انتخاب می گردد.

۷۲

شکل -۱۲-۴ فلوچارت انتخاب مقدار مناسب FCL برای شبکه

۷۳

-۳-۱۰-۴ روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا

همانطور که ذکر شد، در صورتی که انتظار خود از حاشیه هماهنگی را تا حدی پایین بیاوریم، میتوانیم در صورت کوچکتر بودن ظرفیت DG از مقدار آستانه تعیین شونده توسط الگوریتم شکل

۱۱-۴، بدون تغییر در تنظیمات رلههای حفاظتی، با طرح حفاظتی موجود به کار ادامه دهیم. اما، در صورتی که ظرفیت DG بکارگیری شونده از این مقدار با?تر باشد، میبایست مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا انتخاب گردد. همانطور که در شرح الگوریتم شکل ۱۲-۴ بیان کردیم، با توجه به با هدف درنظرگیری افزایشهای آینده ظرفیت تولید پراکنده، بهتر است اندازه محدود کننده جریان خطا را با توجه به اندازه حداکثر تولید پراکندهای که در باس مورد نظر شبکه میتواند قرار بگیرد، در نظر بگیریم تا در هنگام توسعه شبکه توزیع، نیازمند تغییر ادوات گرانقیمت FCL

نباشیم.

-۱۱-۴ انتخاب کاربرد و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا با توجه به

الگوریتم مطرح شده برای شبکه نمونه
-۱-۱۱-۴ بررسی نیاز به کاربرد

با بررسی تأثیرات اندازه DG بر روی حداکثر انحراف از حاشیه هماهنگی (جدول ( ۶- ۴ و با توجه به فلوچارت شکل ۱۱-۴ میتوان در مورد نیاز یا عدم نیاز برای کاربرد FCL به ازای یک مقدار تولید پراکنده (در یک باس خاص) تصمیم گیری نمود. در صورتی که حداقل حاشیه هماهنگی مجاز را ۰,۰۷ انتخاب کنیم، آنگاه مطابق با جدول ۶-۴ مشخص می شود که به ازای واحدهای تولید پراکنده تا ۵ مگاوات در باس ۱۲، نیازی به کاربرد محدود کننده جریان خطا وجود ندارد. در واقع به ازای این مقدار ظرفیت تولید پراکنده میتوان بدون جبران تغییرات حاصل از تولید پراکنده، با حفظ تجهیزات حفاظتی و بدون دستکاری تنظیمات یا افزدون ادوات جدید به کار ادامه داد.

-۲-۱۱-۴ انتخاب نوع FCL

در شبکه نمونه این پروژه با توجه به نتایج بخش ۵-۴ (مقایسه تأثیرات RFCL و (IFCL و
بخصوص جدول ۸-۴، کاربرد نوع محدود کننده جریان خطای RFCL مناسبتر است. با اینحال، به د?یل ذیل، نمیتوان برای همه شبکهها یک نوع خاص از دو نوع FCL فوق را از جهت جبران هماهنگی حفاظتی برتر از نوع دیگر دانست.

از آنجا که زمان عملکرد رله، در حالت کلی تابعی غیرخطی از جریانهای اتصال کوتاه رلهها میباشد، بنابراین حاشیه هماهنگی (CTI) نیز تابعی غیر خطی از جریان های اتصال کوتاه در محل رلههای اصلی و پشتیبان میباشد. این جریانها به جریان اتصال کوتاه DG و سایر مشخصات شبکه وابسته است و بنابراین نمیتوان بدون لحاظ کردن مشخصات شبکه، در مورد تأثیرات مستقیم

۷۴

محدودسازی جریان اتصال کوتاه DG در هنگام خطا بر روی حاشیه هماهنگی نظری ارائه نمود.

بطور خ?صه:
-۱ حاشیه هماهنگی تابعی غیر خطی از جریان اتصال کوتاه در محل رله اصلی و جریان اتصال
کوتاه در محل رله پشتیبان است و نه تابع مستقیم جریان عبوری از تولید پراکنده .(DG)

-۲ حاشیه هماهنگی تابعی از تنظیمات رلهها میباشد که همانطور که ذکر شد بر اساس
بهینهسازی یافته میشود. تنظیمات رلهها نیز تابعی از مشخصات شبکه میباشد.
مجموعه روابط زیر نیز بطور خ?صه این موضوع را نشان میدهند:
حاشیه هماهنگی tbackup ?t primary = CTI =
هر کدام از قیود هماهنگی : tb (F1 ) ?tm (F1 ) ?CTI
۰.۱۴*TSM

f nonlinear (Isc ) = trelay ?
? CTI ? fnonlinear (Isc )

)۰.۰۲ ?۱
Isc
)

I pickup

? CTI ? fnonlinear (TSM , I pickup )

بنابراین، نمیتوان بطور مستقیم مقایسهای کلی و عمومی از اثرات جبران حاشیه هماهنگی((CTI بین انواع محدودکنندههای جریان خطا RFCL) و(IFCL صورت داد.

-۳-۱۱-۴ انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا

همانطور که در

منبع تحقیق درمورد 
تصمیم گیری، بهینه سازی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید