منابع پایان نامه ارشد درمورد
قابلیت اعتماد، عدم قطعیت پایان نامه ها و مقالات

اعتماد
Beams
P_f
β
C30-P1-R5-UR
1.80E-04
3.5678
C30-P1-R5-TR
3.03E-03
2.7445
C30-P1-R5-OR
1.12E-02
2.2825
C30-P2-R5-UR
1.60E-04
3.5985
C30-P2-R5-TR
1.47E-03
2.9739
C30-P2-R5-OR
6.52E-03
2.4827
C30-P3-R5-UR
2.40E-04
3.4917
C30-P3-R5-TR
1.30E-03
3.0115
C30-P3-R5-OR
5.32E-03
2.5543
C50-P1-R5-UR
4.50E-04
3.3201
C50-P1-R5-TR
6.79E-03
2.4682
C50-P1-R5-OR
1.64E-02
2.1345
C50-P2-R5-UR
3.10E-04
3.4227
C50-P2-R5-TR
2.58E-03
2.7969
C50-P2-R5-OR
1.29E-02
2.2286
C50-P3-R5-UR
4.00E-04
3.3528
C50-P3-R5-TR
3.34E-03
2.7124
C50-P3-R5-OR
1.16E-02
2.2695
C70-P1-R5-UR
1.46E-03
2.976
C70-P1-R5-TR
1.46E-02
2.1802
C70-P1-R5-OR
3.08E-02
1.8696
C70-P2-R5-UR
8.80E-04
3.128
C70-P2-R5-TR
6.89E-03
2.4629
C70-P2-R5-OR
2.62E-02
1.9397
C70-P3-R5-UR
1.63E-03
2.9421
C70-P3-R5-TR
8.88E-03
2.3706
C70-P3-R5-UR
1.46E-03
2.976

فقط دو مد شکست برای این تیرها در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه احتمال رخداد این دو مد شکست با هم بسیار کم است به همین دلیل احتمال رخداد خرد شدن بتن و گسیختگی FRP مکمل هم در نظر گرفته شده‌اند.
از نتایج می‌توان مشاهده کرد که هرچه مقاومت بتن بالاتر می‌رود، احتمال شکست تیر با گسیختگی FRP پایین می‌آید. باید یادآوری شود که به خاطر عدم قطعیت در متغیرهای طراحی مد شکستی که با استفاده از محاسبات تعیین می‌شود، می‌تواند در عمل متفاوت باشد. به عنوان مثال مد پیش‌بینی شده برای یک تیر تحت مسلح امکان دارد به جای گسیختگی FRP، خردشدگی بتن باشد. برای تیرهای آنالیز شده شکست به علت گسیختگی FRP فقط در تیرهای تحت مسلح دیده شد. بخش اعظمی از احتمال شرطی همراه با این مد شکست متناظر با C30-P1-R*-UR می‌باشد. البته باید یادآوری شود که احتمال تخمین زده شده در این مقطع یک احتمال شرطی می‌باشد، یعنی احتمال اینکه گسیختگیFRP پیش‌بینی شده اتفاق بیافتد. از آنجایی که رخداد هدف اتفاق افتادن هردو شرط موردنظر یعنی هم فوق مسلح بودن تیر و هم گسیختگی FRP می‌باشد، بنابراین احتمال رخداد برابر با ضرب احتمال‌های مربوط به هرکدام از شرط‌ها است.

فصل پنجم:

جمع‌بندی و پیشنهاد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوعتهیه، میکنیم.، طیف، دمای

جمع بندی و پییشنهاد
روش مونت کارلو برای ارزیابی احتمالاتی روابط آیین‌نامه‌ی ACI در طراحی خمشی اعضای بتنی مسلح‌شده با میلگردهای FRP-RC انجام شد. نتایج و پیشنهادات بدست آمده در زیر آورده شده است.
نتایج
مقایسه‌ی لنگر اسمی مقاوم M_n با لنگر مقاوم میانگین بدست آمده از فایبر مدل Mean_MR نشان می‌دهد که مقاومت فشاری بتن بالاترین تاثیر را در قابلیت اعتماد تیرهای FRP-RC تحت خمش دارد. به طوری که هرچه مقاومت فشاری بتن افزایش می‌یابد، مقدار احتمال شکست افزایش و مقدار اندیس قابلیت اعتماد کاهش می‌یابد.

پارامتر تاثیرگذار بعدی نسبت FRP موجود در تیر می‌باشد. در تیرهای تحت مسلح مقدار اندیس قابلیت اعتماد بسیار بالا می‌باشد، زیرا به خاطر اجتناب از شکست FRP در این نوع تیرها آیین‌نامه ضریب کاهش مقاومت شدیدتری را اعمال می‌کند.

از جداول نشان داده شده می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر مقاومت بتن بالا می‌رود، احتمال تردشکن شدن تیر بالا می‌رود.

استفاده از FRP با مقاومت پایین‌تر و مدول الاستیسیته‌ی کمتر، اندیس قابلیت اعتماد کمتری را نتیجه می‌دهد.

با توجه به نتایج بدست آمده باید از ترکیب بتن با مقاومت بالا با FRP دارای مقاومت کششی پایین اجتناب شود. زیرا که تیر را به سمت تردشدن پیش می‌برند.

پییشنهادات
ارزیابی تیرهای FRP-RC با استفاده از روش‌های احتمالاتی هنوز جای کار دارند و نیازمند بررسی‌های بیشتر برای بهبود روابط متناظر با آن‌ها می‌باشند.

پارامترهای جدیدی که در طراحی FRP-RC آورده شده است و در روابط بتن‌های مسلح‌شده با فولاد وجود نداشتند، نیازمند بررسی و شناخت مضاعفی می‌باشند که در این‌باره نیز ارزیابی احتمالاتی می‌تواند مفید واقع شود.

پارامترهای تعمیم‌یافته از تیرهای بتنی مسلح شده با فولاد که در روابط تیرهای FRP-RC آورده شده‌اند، نیازمند بررسی دوباره و شناخت رفتار می‌باشند. در این مورد نیز ارزیابی احتمالاتی می‌تواند کاملا مفید باشد.

منابع پایان نامه ارشد درمورد
قابلیت اعتماد، عدم قطعیت پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید