منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، توزیع فراوانی، انگیزه کارکنان، رگرسیون No category

و بالاتر
۱۳
۱۳/۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰%

نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات

اطلاعات جدول و نمودار فوق حاکی از این است که بیشترین میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان با تعداد ۴۳ نفر یا ۰/۴۳ درصد جمعیت نمونه لیسانس و کمترین میزان فراوانی با تعداد ۱۱ نفر یا۰/۱۱ درصد جمعیت نمونه دیپلم می باشد.

جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی
سمت شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارمند
۸۲
۸۲/۰
معاون
۱۸
۱۸/۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰%

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سمت شغلی

با عنایت به اطلاعات جدول فوق ملاحظه می شود که بیشترین جمعیت پاسخگویان با فراوانی ۸۲ نفر یا ۰/۸۲ درصد را کارمندان تشکیل می دهند و کمترین جمعیت پاسخگویان با فراوانی ۱۸ نفر یا ۰/۱۸ درصد را معاون تشکیل می دهند.

۴-۲- اطلاعات تحلیلی
تحلیل سؤال اصلی اول: آیا بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان بانک های دولتی در شهر بندر عباس رابطه معناداری وجود دارد؟

برای آزمون این فرضیه با توجه به سه متغییره بودن آن، از تحلیل رگرسیون استفاده گردید که در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۵ نتایج آزمون تحلیل رگرسیون
متغیر
r
r2
F

t
Sig.
استرس شغلی
۹۸۴/۰
۹۶۷/۰
۹۱/۲
۴۲۱/۰
۹۹/۵۳
۰۰۰/۰
رضایتمندی شغلی
۹۸۵/۰
۹۷۱/۰
۲۶/۳
۴۰۲/۰
۱۰/۵۷
۰۰۰/۰

نتایج جدول فوق حاکی از آن است که استرس شغلی توانسته ۱۰ درصد انگیزه کارکنان کارکنان را پیش بینی کند یا به عبارتی بیانگر این مطلب است که ۱۰% از تغییرات استرس شغلی تحت تاثیر انگیزه کارکنان است. ضریب بتای استاندارد استرس شغلی ۴۲۱/۰می باشد که در سطح ۹۹ درصد معنی دار است (۰۱/ ۰ P<). رضایتمندی شغلی توانسته ۱۰ درصد انگیزه کارکنان کارکنان را پیش بینی کند یا به عبارتی بیانگر این مطلب است که ۱۰% از تغییرات رضایتمندی شغلی تحت تاثیر انگیزه کارکنان است. ضریب بتای استاندارد رضایتمندی شغلی ۴۰۲/۰می باشد که در سطح ۹۹ درصد معنی دار است (۰۱/ ۰ P<).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد حل اختلاف، رأی داور، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی
تحلیل سؤال فرعی اول: آیا بین پرداخت و انگیزه کارکنان بانک های دولتی در شهر بندر عباس رابطه معناداری وجود دارد؟ برای آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که در جدول زیر ارائه شده است. جدول ۴-۶ نتایج آزمون ضریب همبستگی پرداخت آماره انگیزه کارکنان r ۹۸۳/۰ سطح معناداری( Sig. ) ۰۰۰/۰ N ۱۰۰ ضریب همبستگی پرداخت با انگیزه کارکنان برابر با ۹۸۳/۰ می باشد که در سطح ۹۹درصد معنادار است (۰۱/۰P< ) بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف مورد تأیید است، یعنی به احتمال ۹۹ درصد بین پرداخت و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل سؤال فرعی دوم : آیا بین ماهیت شغل و انگیزه کارکنان بانک های دولتی در شهر بندر عباس رابطه معناداری وجود دارد؟

منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، توزیع فراوانی، انگیزه کارکنان، رگرسیون No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید