منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل، توزیع فراوانی No category

از کار و نیت ترک شغل نیز افزایش خواهد یافت.
-صادقی( ۱۳۸۷) در تحقیقی به “بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی کارمندان اداره کل زندان‌های استان قزوین” پرداخت.نتیجه نشان داد که جامعه تحقیق با انواع استرس‌های مربوط به محیط و شرایط کاری، ارتباط با سرپرستان، همکاران و زندانیان احساس نگرانی راجع به سلامتی خود، انجام وظایف شغلی و … مواجه هستند. مردان و افراد مجرد استرس شغلی بیشتری را گزارش کردند ولی از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه جنسی وجود ندارد و افرادی که استرس بیشتری را تجربه کرده‌اند از رضایت شغلی کمتری برخوردار هستند. واژه‌های کلیدی: استرس شغلی و سلامت روانی کارکنان.
-معتمدی(۱۳۸۹) در تحقیقی به “بررسی رابطه بین پاسخگویی، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان ارومیه” پرداخت. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. هر چه رضایت بیشتر باشد استرس کمتر می شود و برعکس.
-عطاران (۱۳۸۷) در تحقیقی به “بررسی رابطه بین عوامل استرس‌زای شغلی با رضایت شغلی در بین کارمندان زن رسمی و قراردادی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش” پرداخت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارمندان زن رسمی و قراردادی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین استرس شغلی و رضایت شغلی کارمندان زن رسمی و قراردادی با یکدیگر متفاوت است.
-تاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی”رابطه‌ی بین تعهد سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان شاغل در آموزش و پرورش دهدشت” پرداخت.
-کاظمی(۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی”رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان پایگاه‌های اورژانس ??? شهر شیراز” پرداخت.
-جابرانصار(۱۳۸۹) در تحقیقی به “تع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظرات‌ دب‍ی‍ران‌ م‍ن‍اطق‌ ? و ? ش‍ه‍ر تهران” پرداخت.
‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ نشان داد: ب‍ی‍ن‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ وج‍ود دارد؛ ب‍ی‍ن‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ک‍وس‌ وج‍ود دارد؛ ب‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ دب‍ی‍ران‌ س‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ راب‍طه‌ وج‍ود داش‍ت‌.
-محمدیان(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی “رابطه میان توانمندسازی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس” پرداخت.

مقدمه
یکی از مهمترین جنبههای تحقیق علمی، روششناسی آن است. تصمیمگیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق و ماهیت مساله مورد مطالعه دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مساله مورد مطالعه انتخاب گردد.(دلاور،۱۳۸۵: ۲۹). در این فصل به طور اجمالی به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، ابزارگردآوری اطلاعات، روایی پرسشنامهها، پایایی پرسشنامهها و روش گردآوری دادهها و آزمونهای آماری مورد استفاده پرداخته میشود.
۳-۱-روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف کاربردی است چون با برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به کار می رود و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است و به بیان واقعی موضوع تحقیق و تشریح موضوع، از طریق جمع آوری اطلاعات و اینکه در حال حاضر وضعیت چگونه است، پرداخته است و همچنین به سنجش روابط بین متغیرهای استرس شغلی، رضایتمندی و انگیزه کارکنان می پردازد.
۳-۲-جامعه آماری
“جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد و تعریف جامعه آماری باید جامع باشد”(سرمد، ۱۳۸۳).
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی شهر بندرعباس(بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و ملت) ۱۴۰نفر (۸۹ نفر مرد، ۵۱ نفر زن) می باشد.
جدول ۳-۱ توزیع فراوانی و درصدی جامعه
کارکنان
کارکنان زن
کارکنان مرد
تعداد کل
بانک های دولتی بندرعباس
۵۱
۸۹
۱۴۰

۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی می باشد. این روش نمونه گیری زمانی استفاده می شود که جامعه همگن و متجانس نباشد. در این روش، جامعه به طبقات مختلف (به تفکیک واحدها) تقسیم شده و سپس از هر طبقه (واحد) یک نمونه تصادفی به نسبت تعداد افراد جامعه انتخاب می گردد (مقیمی،۱۳۹۰).
برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب می شود.برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.به این صورت که برای جامعه ۱۴۰ نفری کارکنان بانک های دولتی شهر بندرعباس(بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت ، ملت، کشاورزی و رفاه) جدول مورگان، نمونه ۷۰ نفری را پیشنهاد کرده است ولی برای دستیابی به نتایج بهتر این عدد به ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.(لازم به ذکر است در هر شعبه تعداد کارمندان بین ۱۳ الی ۱۷ نفر بوده است) که توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری در جدول ۳ – ۲ ارائه شده است.

جدول ۳-۲ توزیع فراوانی و درصدی نمونه
کارکنان
کارکنان زن
کارکنان مرد
تعداد کل

۳۲ (۳۲%)
۶۸ (۶۸%)
۱۰۰

۳-۴-ابزار اندازه گیری
به منظور جمع آوری داده ها از ۳ پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه رضایتمندی کارکنان و انگیزه کارکنان استفاده شده است.
۱-پرسشنامه استرس شغلی(HSE) این پرسشنامه توسط محمدی(۱۳۸۰) انجام شده است. دارای ۲۰ سؤال بوده که استرس کارکنان را بررسی می کند و شامل مقیاس های حمایت سرپرست، رابطه همکاران، فرصت ارتقاء، انتقاد پذیری و پاداش می باشد.
۲-پرسشنامه رضایتمندی کارکنان(GDI) دارای ۲۲ سوال بوده و سؤال ها در رابطه با رضایت کارکنان طراحی شده است و مؤلفه های نفس کار، کیفیت سرپرستی، ارتباطات همکاران، فرصتهای ارتقاء شغلی و پرداخت و پاداش را در برمی گیرد.
۳-پرسشنامه انگیزه کارکنان که توسط محقق ساخته و دارای ۱۰ سوال بوده و سؤال ها در رابطه با انگیزه کارکنان نسبت به شغل خویش طراحی شده است.
برای نمره گذاری هر سه پرسشنامه از طیف لیکرت ۵ درجه ای استفاده شده است. از نمره ۱ ( کاملا مخالف ) تا نمره ۵ ( کاملا موافق ) ارزیابی می کند.
۳-۵-روایی۵۱ : در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارتبندی سؤال ها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. نخست، جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات، پرسشنامه در بین ۵ نفر از پاسخگویان و متخصصین توزیع می شود و پس از اطمینان از نتایج به دست آمده، پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش (کارکنان بانک های دولتی بندرعباس) به منظور بررسی رابطه استرس شغلی با رضایتمندی و انگیزه کارکنان توزیع می شود.
۳-۶-پایایی:
در این تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه استرس شغلی ۷۸/۰، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان ۷۶/۰ و پرسشنامه انگیزه کارکنان ۸۱/۰ بدست آمد.
پایایی مؤلفه های پرداخت ۸۰/۰ ، فرصت های ارتقاء ۷۶/۰ ،ماهیت شغلی ۷۸/۰ ،حمایت سرپرست ۷۷/۰ و رابطه همکاران ۸۱/۰ بدست آمده است.
۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل فرضیات تحقیق از آمار استنباطی نظیر ، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده می گردد. محاسبات آماری با نرم افزار SPSS 16 محاسبه می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع فرهنگ سازمانی، عملکرد مالی، سود حسابداری، بهای تمام شده

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند(کامینهود، ریمون، ۱۳۸۷). در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده ای جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی و نگرش پاسخگویان حاصل می شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در تحقیق می پردازیم.

۴-۱- آمار توصیفی
در این بخش به تشریح آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه در جامعه آماری می پردازیم.
جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۶۸
۶۸/۰
زن
۳۲
۳۲/۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰%

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت

با عنایت به اطلاعات جدول و نمودار فوق ملاحظه می شود که بیشترین جمعیت پاسخگویان را مردان با فراوانی ۶۸ نفر یا ۰/۶۸درصد تشکیل می دهند و کمترین جمعیت پاسخگویان را زنان با فراوانی ۳۲ نفر یا ۰/۳۲ درصد تشکیل می دهند.

جدول۴-۲ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
۳۰-۲۰ سال
۳۲
۳۲/۰
۴۰-۳۱ سال
۵۷
۵۷/۰
۵۰-۴۱ سال
۱۰
۱۰/۰
۵۰ سال به بالا
۱
۱/۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰%

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشانگر این است که بیشترین میزان فراوانی سن پاسخگویان با تعداد ۵۷ نفر یا۰/۵۷ درصد جمعیت نمونه مربوط به ۳۱ تا ۴۰ سال و کمترین میزان فراوانی با تعداد ۱ نفر یا ۱ درصد جمعیت نمونه مربوط به ۵۰ سال به بالا می باشد.

جدول۴-۳ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
۱۱
۱۱/۰
فوق دیپلم
۳۳
۳۳/۰
لیسانس
۴۳
۴۳/۰
فوق لیسانس

منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل، توزیع فراوانی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید