دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان، مدیریت بازرگانی

فعالیت های دانشگاه تبدیل شده است . ( طالبی کلیدبری ، ۱۳۸۹)
موضوع پژوهش به دو دلیل از اهمیت خاصی و ویژه ای برای تحقیق برخوردار است . دلیل اول این است که امروزه با رشد سریع تکنولوژی و تغییرات مداوم و همچنین با زیاد شدن جمعیت ، دولت پاسخگوی اشتغال سریع و مناسب برای افراد جوان و تحصیلکرده نمی باشد در این صورت افراد باید به صورت خودجوش وفعال به فکر ایجاد کسب و کارهای مناسب و دارای توجیه اقتصادی باشند تا بتوانند علاوه بر خوداشتغالی به چرخه اقتصادی کشور هم کمک نمایند . که در این میان شهر رشت با توجه به داشتن افراد جوان و مستعد و همچنین اقلیم مناسب دارای ویژگی های مناسبی برای ایجاد کسب و کار می باشد . این پژوهش با توجه به روحیات و ویژگی های افراد تحصیلکرده به دنبال یافتن میزان انگیزه وابستگی در این افراد برای ایجاد کسب و کار و خوداشتغالی می باشد . دلیل دوم که لزوم این تحقیق در این زمینه را دنبال می کند ، نتیجه تحقیق است که نتایج تحقیق می تواند به عنوان بازخوردی به گسترش کارآفرینی کمک کند و باعث بهبود این امر گردد در حقیقت تاکنون هیچ کاری در زمینه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به کارآفرینی در استان گیلان و خصوصاً در دانشگاه های این استان انجام نشده است که این امر بر اهمیت موضوع می افزاید . این تحقیق میزان انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را مشخص و بیان می کند .
۱-۴- چارچوب نظری تحقیق :
چارچوب نظری تحقیق مبنایی است که تمامی تحقیق بر آن استوار است . شبکه ای است منطقی ، توصیفی و توسعه یافته مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند . محقق در ابتدا باید مسأله را شناسایی کند و سپس متغیرهایی را که در آن نقش دارند معین نماید . بعد از شناسایی متغیرها باید شبکه ارتباطات بین آنها بنا شود به طوری که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و سپس آزمون کرد . یک چارچوب نظری خوب مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد . ( خاکی ، ۱۳۹۰ ، ۱۶۳ ) در حقیقت انگیزه وابستگی که همان تمایل به داشتن روابط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگران است دارای چهار بعد : محرک مثبت ، مقایسه اجتماعی ، حمایت عاطفی و توجه می باشد . انگیزه وابستگی یک ساختار چندبعدی دارد که ممکن است افراد دارای علایق کارآفرینی در برخی جهات آن امتیاز نسبتا بالایی و در ابعاد دیگر امتیاز نسبتا پایینی بگیرند. ( دکر ، ۲۰۱۲ )

۱-۵- اهداف اساسی تحقیق :
همانگونه که از عنوان تحقیق برداشت می شود ، هدف اصلی تحقیق حاضر ، نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی است . همچنین اهداف فرعی تحقیق نیز عبارتند از :
۱) سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
۲) سنجش میزان علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
۳) سنجش رابطه بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
۱-۶- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی : بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه معناداری وجود دارد .
همچنین فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

فرضیه فرعی اول :بین محرک مثبت و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه فرعی دوم : بین مقایسه اجتماعی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه فرعی سوم : بین حمایت عاطفی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه فرعی چهارم : بین توجه و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه معناداری وجود دارد .

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق :
متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود : متغیر مستقل و متغیر وابسته در این پژوهش هم این دو دسته متغیر وجود دارند :
۱-۷-۱ متغیر مستقل :به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه ی آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود . (دلاور ، ۱۳۹۱ ، ۳۷ ) در این پژوهش متغیر مستقل انگیزه وابستگی است . انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگرا ن است . انگیزه وابستگی دارای چهار بُعد است که هیل۷ آنها را در یک مقیاس بین فردی توسعه داده است که عبارتند از : مقایسه اجتماعی ( تمایل به مشارکت در فعالیت ها با دیگران به منظور مقایسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف دیگران ( نیاز به دیده شدن به عنوان مرکز چیزها ) ، حمایت عاطفی ( نیاز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتی) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با دیگران و داشتن دوستی ای نزدیک ) . انگیزه وابستگی و ابعاد آن با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده است .
۱-۷-۲ متغیر وابسته : متغیر وابسته عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است . متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود . در این تحقیق متغیر وابسته علاقه به حرفه های کارآفرینی است .همچنین علاقه به کارآفرینی با “توانایی تشخیص ایده” ، “اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید” ، “توانایی خوداشتغالی” ، “توانایی اداره کسب و کار” و “وقت آزاد برای بررسی و برنامه ریزی کسب و کار خود” سنجیده می شود . (دکر و کالو ، ۲۰۱۲ ) علاقه به کارآفرینی و ابعاد آن با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده است .

۱-۸- قلمرو تحقیق :
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ،زمانی و مکانی قرار می گیرد که قلمرو موضوعی تحقیق ، علم مدیریت ، حوزه مدیریت کارآفرینی و رفتار سازمانی و از این حوزه نقش انگیزه وابستگی دانشجویان در علاقه به حرفه های کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است .
همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان قلمرو مکانی تحقیق می باشد که تکمیل پرسشنامه های تحقیق در این دانشگاه صورت پذیرفته است و قلمرو زمانی این تحقیق آبان و آذر ۱۳۹۲ می باشد .
۱-۹- نتیجه گیری و جمع بندی فصل اول :
در این فصل گذری بر بیان مسأله تحقیق ، اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ، چارچوب نظری تحقیق ، اهداف اساسی تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ، و قلمرو تحقیق داشتیم .

۲-۱مقدمه :
دهکده جهانی در عصر فرا صنعتی سازمان ها را به تأکید بر نوآوری ، خلاقیت ، ریسک پذیری و به طور کلی ، انعطاف پذیری هرچه بیشتر ملزم کرده است . ابعاد رقابت در عصر فراصنعتی نسبت به عصر صنعتی با تغییراتی مواجه بوده است . سازمان های انعطاف ناپذیری که دارای سلسله مراتب هرمی هستند به خلق ایده های نو تمایلی ندارند ، ورود به بازار های جدید را تهدید تلقی می کنند ، ریسک پذیر نیستند ، میلی به پیش گامی ندارند ، نمی توانند ارتباطات باز و مبتنی بر اعتماد متقابل ایجاد کنند و ازاین رو ، در رقابت با سازمان های کارآفرین با شکست روبرو خواهند شد . نیاز شرکت ها به عمل کارآفرینانه نشأت گرفته از این عامل است که آنها به طور فزاینده ای در یک محیط پویا و پیچیده عمل می کنند که دارای ویژگی های تغییرات سریع ، اساسی و ناپیوسته می باشد که نشان دهنده تمایل کارکنان به عمل کارآفرینانه است . ( هادیزاده مقدم ، ۱۳۸۸ ) امروزه ، به دلیل فشار مداوم عوامل عمومی و خصوصی ، سازمان ها به فعالیت های ساده و موثر ، بهبود بهره وری و دستیابی به اهداف سازمانی سخت رو آورده اند . توانایی گروه مدیریت عالی به درک فرهنگ و پویایی سازمان ها و رهبری نجات بخش قوی طی دوره های تغییر ، تفاوت بین سازمان های شکست خورده (نا موفق) و سازمان های موفق را به وجود می آورند ( یی فنگ چن۸ ، ۲۰۱۰ )
با توجه به مفاهیم مذکور این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به بیان مختصری از تعاریف ، اهمیت ، انواع کارآفرینی ، ویژگی های کارآفرینان و … پرداخته شده است ، همچنین در بخش دوم تعاریفی از انگیزه وابستگی و ابعاد آن بحث شده است و در نهایت در بخش آخر به پیشینه تحقیق که نتایج برخی تحقیقات کارآفرینی می باشد ، آمده است .

۲-۲- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی :
واژه کارآفرینی در سال ۱۸۴۸ توسط استوارت میل۹ از فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شد. او کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت ، نظارت ، مهار و خطرپذیری می دانست و عامل اخیر را به منزله عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین در نظر گرفت . ( سهرابی فرد ، ۱۳۸۵) کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت اشاره دارد. این فرآیند نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است . عمل کارآفرینانه به مفهوم پیاده سازی یک ایده ، فرآیند ، محصول ، خدمت یا یک کسب و کار جدید دلالت دارد .عامل کارآفرینانه ، فرد یا گروهی است که مسئولیت شکوفاسازی و به بار نشستن عامل کارآفرینانه را بر عهده می گیرد. ( حق شناس ، ۱۳۸۶ ) به علاوه کارآفرینی فعالیتی است که شامل اکتشاف ، ارزیابی و استفاده از فرصت ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید است . (هوآنگ ، ۲۰۱۳) در واقع شناسایی یک فرصت کارآفرینی ، درک معرفی کالا و خدمات جدید و ابداعی در بازار از طریق ، راه انداختن و تشکیل یک فعالیت اقتصادی جدید یا ارتقاء چشمگیر فعالیت اقتصادی موجود می باشد . (سیگل ، ۲۰۱۲) دریک عبارت کوتاه بایدگفت کارآفرینی یک شغل نیست ، یک حرفه نیست ، اشتغالزایی نیست ، بلکه کارآفرینی یک شیوه ی زندگی است . کارآفرینی یک منش است . گونه ای از بودن و شدن است . کارآفرینی یک سبک زیستن است ، یک راه ، یک روش و یک منش ویژه است . کارآفرینی مجموعه ای از خصایل و فضایلی است که متأثر از ویژگیهای فردی ، خانواده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *