دانلود پایان نامه ارشد درباره
کارآفرینی، جامعه شناسی، روان شناختی، بخش دولتی No category

قطعیت
اتخاذ ریسک حساب شده ، به حداقل رساندن خطر و سهیم شدن در خطر ، از عهده ی تعارض و تناقض برآمدن ، تحمل فقدان ساختمندی ، فشار و تضاد ، توانایی حل مشکلات و ترکیب راه حل ها
خلاقیت و اعتماد به نفس
غیرمتعارف ، دارای ذهنی باز ، ناراضی از وضع موجود ، توانا در انطباق و تغییر ، ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مشکلات ، سرعت در آموختن ، نهراسیدن از شکست ، قدرت مفهوم سازی
تمایل به سرآمد بودن
سوی گیری معطوف به هدف و نتیجه ، اهداف برتر اما واقعی ، اشتیاق به موفقیت و رشد ، نیاز اندک به مقام و قدرت ، شوخ طبعی ، آگاه از ضعف ها و توانایی ها

در زمینه ی شخصیتی نقاط مشابهی بین زنان و مردان کارآفرین وجود دارد . هر دو پر انرژی ، هدفمند و مستقل هستند و یا میخواهند باشند . هرچند مردان اغلب دارای اعتماد به نفس بیشتر و ملایمت و انعطاف کمتری نسبت به زنان همتای خود هستند که این می تواند باعث اتخاذ سیاست های مختلف مدیریتی شود . همچنین ویژگی های شخصیتی که می تواند کارآفرینی زنان را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از : اعتماد به نفس ، موفقیت طلبی ، شیوه رهبری ، مردم گرایی ، آینده نگری ، ریسک پذیری و ترس از موفقیت. (محمدی ، ۱۳۹۰) افراد خلاق ، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان ، منشاء تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی ، تولیدی و خدماتی می شوند و از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می کنند .( سهرابی فرد ، ۱۳۸۵)
در یک دیدگاه افراطی ولف بر این باور است که افرادی که دارای خمیرمایه ی کارآفرینی هستند ، کارآفرین می شوند و افرادی که دارای این گونه ویژگی های طبیعی و شخصیتی نباشند ، به هیچ وجه کارآفرین نخواهند بود . این نگرش نمایانگر اهمیت وافر ، ویژگی های شخصیتی در شکل گیری کارآفرینی است . در این خصوص صاحب نظران اذعان دارند که عوامل شخصیتی و سبک رهبری اهمیت فراوان دارد . ( محمدی ، ۱۳۹۰ )
۲-۲-۵ عوامل موثر بر ظهور کارآفرینان
هبرت و لینک دوازده خصوصیت کارآفرین را در سطح اعتقادی شناسائی کردند که عبارتند از :
۱. مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط می دهند .
۲. عرضه کننده سرمایه مالی است .
۳. مبتکر است .
۴. تصمیم گیرنده است .
۵. رهبر صنعتی است .
۶. مدیر یا رئیس است .
۷. سازمان دهنده منابع اقتصادی است .
۸. به کار گیرنده عوامل تولید است .
۹. مالک شرکت تجاری است .
۱۰. پیمانکار است .
۱۱. حاکم است .
۱۲. فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف به کار می گیرد . ( ملک پور ، ۱۳۹۰ ، ۱۱۰ )

۲-۲-۶اهمیت و ضرورت کارآفرینی :
جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصههای کسبوکار بوده است. بطوری که اداره امور بخش دولتی را با چالشهای جدی روبرو نموده است. از جمله کارهای اثربخش دولتها برای رویارویی با این چالشها، توسل به کارآفرینی شناخته شده است. جان تامپسون۵۲ معتقد است که رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمانها اعم از دولتی، خصوصی، داوطلبانه و غیره با هر اندازه است. از نظر پاولین۵۳ بخش خصوصی خط مقدم احیای کارآفرینی است. زیرا سود بالاتری را به دنبال دارد که این امر مورد علاقه مالکین خصوصی است. بعلاوه مالکین خصوصی اختیار کافی و قدرت عمل لازم را دارا میباشند. بر عکس در بخش دولتی، فرهنگ سازمانی بوروکراتیک رایج است و اجرای کارآفرینی اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. تری۵۴ معتقد است که تفاوتهای میان بخشهای خصوصی و دولتی، اجازه پذیرش مدلهای کارآفرینی را در بخش دولتی نمیدهد . پرورش افراد کارآفرین و تفکر خوداشتغالی به عنوان راهحلهای مقتضی از طرف سیاستگذاران و مدیران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. چرا که از نظر شومپیتر ، کارآفرینی موتور رشد و توسعه است و از دیدگاه بارنت ۵۵کارآفرینی علاوه بر اینکه موتور توسعه اقتصاد است، به عنوان حلقه اتصال بین اختراع، نوآوری و تولید محصولات و خدمت جدید نقش ایفا میکند .( کاظمی ، ۱۳۸۹ ) همچنین آموزش کارآفرینی برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سرتاسر جهان بحرانی است (پلتیر۵۶ ، ۲۰۱۰ )
در اهمیت کارآفرینی همین بس که برخی از شرکتهای بزرگ جهان برای حل مشکلات خود به کارآفرینی روی آوردهاند.کارآفرینی از منابع مهم و پایانناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به خلاقیت انسانها بازمیگردد، از یک سو بسیار ارزان و از سوی دیگر ارزشمند و پایانناپذیر است . ( کاظمی ، ۱۳۸۹ ) در جهان امروز دانشگاه ها از ارکان اساسی هر کشوری به حساب می آیند و می توانند تأثیرات قابل توجهی در زمینه های مختلف اعم از اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … بر جای بگذارند و منشأ تغییر و تحولات مهم باشند . ( مدهوشی ، ۱۳۸۲ )

۲-۲-۷ رویکردهای کارآفرینی :
بررسی ها نشان می دهد در مطالعه کارآفرینی عمدتاً سه رویکرد عمده به عنوان مبنای مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است :
* مطاله بر اساس خصوصیات روان شناختی و جمعیت شناختی یا رویکرد شخصی
* مطالعه براساس ویژگی های رفتاری و فعالیت ها یا رویکرد رفتاری
* مطالعه براساس عوامل محیطی ( اطرافیان و جامعه ) یا رویکرد محیطی
به تعبیر دیگر در حوزه کارآفرینی چهار رویکرد عمده وجود دارد :
رویکرد روانشناسی ، رویکرد جامعه شناسی ، رویکرد انسان شناسی و رویکرد اقتصادی ( دانایی فرد ، ۱۳۸۶)
همچنین یامادا۵۷ رویکردهای کارآفرینی را در قالب سه رویکرد کلان۵۸ ، خرد۵۹ و میانه۶۰ مورد بررسی قرار می دهد که سطح کلان مبتنی بر محیط گرایی۶۱ ، سطح خرد کارآفرینی را از دید روانشناختی و جامعه شناختی در سطح خرد بررسی میکند و در سطح میانه به سازمانی رشد محور که در ان بر گردآوری ، انباشت و توزیع منابع تاکید دارد توجه می نماید . ( ناهید ، ۱۳۸۸ )
۲-۲-۷-۱ رویکرد شخصی : در رویکرد شخصی به برخی ویژگی ها که افراد کارآفرین را از غیر کارآفرین متمایز می کند اشاره می شود . ( مرتضوی ، ۱۳۸۳) که خود شامل دو قسمت می باشد:
۲-۲-۷-۱-۱خصوصیات روانشناختی : در خصوص مشخصات روانی و گرایش های کارآفرینان مطالعات نسبتاً زیادی انجام شده است اما از یک سو اشخاصی که خود را واقعاً درگیر کارهای کارآفرینانه می کنند سخت پیدا می شوند و از سوی دیگر هیچ یک از آنها کارآفرین صرف به شمار نمی آیند . بطور کلی ویژگی های شخصی افراد کارآفرین را به شرح زیر می توان برشمرد : احساس نیاز به انجام کارهای بزرگ ، بهره مند از هوش کافی ، تأثیر گذار بر دیگران ، عمل گرا ، تمایل به انجام کارهای ابداعی و نه انطباقی ، خلاق و نوآور ، مقاومت در مقابل شکست ، مسئولیت پذیر ، اعتماد به نفس ، زمان شناس ، امیدواری بالا و تمایل نسبی به پذیرش ریسک (کاظمی ،۱۳۸۶) در واقع این رویکرد خصیصه های شخصی ، ارزش ها ، نگرش ها و انتظارات شخص کارآفرین را توصیف می کند . (دانایی فرد ، ۱۳۸۶ )
۲-۲-۷-۱-۲ خصوصیات جمعیت شناختی : در این مورد سعی بر آن است تا با استفاده از اطلاعات و داده های آماری مثل سن ، تحصیلات ، سابقه خانوادگی و … مشخصات کلی کارآفرینان در مقایسه با دیگران بررسی شود ( کاظمی ، ۱۳۸۶ )
۲-۲-۷-۲ رویکرد رفتاری (انسان شناسی ) :بر خلاف رویکرد روان شناختی که بر ویژگی های شخصی یا شخصیتی فرد کارآفرین تأکید دارد ، در رویکرد رفتاری بر فعالیت های کارآفرین تأکید دارد .(تجاری ، ۱۳۸۵) در دیدگاه رفتاری فرد کارآفرین به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند کارآفرینی مورد توجه قرار می گیرد . هافروسربرگ در بیان ویژگی های کارآفرینی عوامل رفتاری زیر را در موفقیت فعالیت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید موثر می دانند :
* کارآفرینان موفق بهتر از دیگران قادر به شناسایی فرصت های بالقوه هستند .
* کارآفرینان موفق از نوعی تعجیل در امور برخوردارند .
* کارآفرینان موفق معمولاً به جزئیات عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در صنعت اشراف دارند .
* افراد کارآفرین معمولاً برای تکمیل مهارت های خود از منابع و افراد خارج از سازمان کمک می گیرند . (کاظمی ، ۱۳۸۶ )
۲-۲-۷-۳رویکرد محیطی (رویکرد جامعه شناسی ) :در رویکرد جامعه شناسی کارآفرین ، کارآفرینی و غیر کارآفرینانه را متأثر از عوامل و پدیده های جامعه شناسی می دانند و تئوری های جامعه شناسی از این منظر به تبیین و توصیف پدیده کارآفرینی می پردازد .رولت به عنوان یکی از عوامل که بستر لازم را برای ارتقای کارآفرینی ایجاد می کند ، در رویکرد جامعه شناسی جای دارد . ( دانایی فرد ، ۱۳۸۶)
اگر برآیند خصوصیات شخصی و رفتاری را در قالب سرمایه ی انسانی یعنی مجموعه ای از توانایی های خدادادی مکتسب کارآفرینان قلمداد نماییم ، سرمایه اجتماعی بعد محیطی فضای کارآفرینی را برجسته می سازد . با این توضیح که سرمایه اجنماعی به وجود فرصت هایی اطلاق می شود که به وسیله ساختار اجتماعی پدید می آید و بر وجود ارتباطات فرد با محیط اجتماعی خود دلالت دارد . در این صورت این دو سرمایه مکمل یکدیگرند . پژوهش هایی نشان داده است که سرمایه اجتماعی بالا موجب افزایش دستیابی کارآفرینان به منابع شده ، لذا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی فعالیت های کارآفرینان را بهبود می بخشد . (مرتضوی ، ۱۳۸۳)
۲-۲-۷-۴ رویکرد اقتصادی :اقتصاددانان و نویسندگان کارآفرینی ، رفتار کارآفرینی را به عنوان ” دستاورد کارآفرینی۶۲ ” تعریف می کنند که در تمامی فعالیت انسان ، نه فقط فعالیت های اقتصادی ، وجود دارد . (عنالویی ، ۲۰۰۹ )ویلکن۶۳ معتقد است ، کارآفرینی به عنوان یک تسریع کننده ، جرقه ی رشد و توسعه ی اقتصادی را فراهم می کند و عوامل اقتصادی ، عوامل غیر اقتصادی ، عوامل روان شناختی و ترکیب عوامل تولید را برای ظهور کارآفرینی مهم می شمارد . جدول زیر نمایانگر نقش های کارکردی کارآفرینان در نظریه های اقتصادی است :

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی

نقش کارکردی
نظریه پرداز اصلی
معامله گر
ریچارد کانتیلون۶۴
هماهنگ کننده
ژان باتیست سی۶۵
مالک محصول
فردریک هاولی۶۶
نوآور
ژوزف شومپیتر
تصمیم گیرنده
فرانک نایت۶۷
واسطه
ایزائیل کرزنر۶۸
از نظر گورول و آستان۶۹ ، کارآفرینی یک زمینه تحقیقاتی مهمی در میان اقتصاددانان سراسر دنیا بوده است. این اهمیت به دلیل تأثیر فعالیت کارآفرینانه بر اقتصاد و غلبه بر مسائل ناشی از بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. از این رو رشد کسبوکارهای کوچک و ایجاد کسبوکارهای جدید بطور گستردهای توسط سیاستهای اقتصادی ملی برای ایجاد ثروت و رشد اقتصادی مورد تشویق قرار گرفته است . ( کاظمی ، ۱۳۸۹)
۲-۲-۸ پیامدهای کارآفرینی :
کارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند برطرف کننده ی بسیاری از چالش های عمده هم چون ، بیکاری ، درآمد پایین ، فقدان تنوع اقتصادی و … باشد زیرا به عقیده بسیاری از اندیشمندان ، کارآفرینی موتور محرکه ی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن به شمار می رود . (

دانلود پایان نامه ارشد درباره
کارآفرینی، جامعه شناسی، روان شناختی، بخش دولتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید