دانلود پایان نامه ارشد درباره
انحراف معیار، حمایت عاطفی، نرم افزار، مقایسه اجتماعی No category

به منظور پاسخ سوالهای پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است که گزارش آن در فصل ۴ارائه شده است.

۳-۹- نتیجه گیری :
در این فصل گذری بر روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری ، نمونه آماری و ابزار گردآوری اطلاعات داشتیم . همچنین پایایی پرسشنامه را توسط آلفای کرونباخ و با کمک نرم افزار SPSS به دست آوردیم که خود گویای پایایی و قابلیت اعتماد به پرسشنامه بود ، که برای تمامی متغیرها در جداول مجزا شرح داده شدند .

۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف عوامل دموگرافیک و متغیر های تحقیق به شرح زیر است:
۴-۲-۱- جنسیت
همانطور که در جدول ۴-۱ مشاهده می گردد ۲/۴۴ از پاسخگویان زن و ۸/۵۵ درصد مرد می باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی

فراوانی
درصد
درصد داده های معتبر
درصد تجمعی
زن
۱۲۳
۲/۴۴
۲/۴۴
۲/۴۴
مرد
۱۵۵
۸/۵۵
۸/۵۵
۱۰۰
جمع
۲۷۸
۱۰۰
۱۰۰

۴-۲-۲-سن
مطابق جدول ۴-۲ ، ۷/۲۲ درصد از پاسخگویان کمتر از ۲۵ سال، ۰/۷۷ درصد از ۲۵ تا ۵۰ سال و ۴/۰ درصد بالای ۵۰ سال می باشند.

فراوانی
درصد
درصد داده های معتبر
درصد تجمعی
کمتر از ۲۵ سال
۶۳
۶/۲۲
۶/۲۲
۶/۲۲
از ۲۵ تا ۵۰ سال
۲۴۱
۰/۷۷
۰/۷۷
۰/۷۷
از ۵۰ تا ۷۰ سال
۱
۴/۰
۴/۰
۱۰۰
جمع
۲۷۸
۱۰۰
۱۰۰

۴-۲-۳-حمایت عاطفی
متغیر حمایت عاطفی دارای میانگین ۰۴/۳ و انحراف معیار ۸۵۵/۰ و واریانس ۷۳۳/۰ می باشد. همچنین حمایت عاطفی دارای حداقل نمره ۰۰/۱ و حداکثر ۵ است .

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
حمایت عاطفی
۲۷۸
۰۰/۱
۰۰/۵
۰۴۹۸/۳
۸۵۵۹۶/۰
۷۳۳/۰
تعداد معتبر
۲۷۸

۴-۲-۴-محرک مثبت
متغیر محرک مثبت دارای میانگین ۱۶/۳ و انحراف معیار ۷۵۵/۰ و واریانس ۵۷۰/۰ می باشد. همچنین محرک مثبت دارای حداقل نمره ۵۷/۱ و حداکثر ۰۰/۵ است.

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
محرک مثبت
۲۷۸
۵۷/۱
۰۰/۵
۱۶۷۰/۳
۷۵۵۲۰/۰
۵۷۰/۰
تعداد معتبر
۲۷۸

۴-۲-۵-توجه
متغیر توجه دارای میانگین ۱۳/۳ و انحراف معیار ۸۵۵/۰ و واریانس ۷۳۲/۰ می باشد. همچنین توجه دارای حداقل نمره ۲۰/۱ و حداکثر ۵ است.

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
توجه
۲۷۸
۲۰/۱
۰۰/۵
۱۳۸۱/۳
۸۵۵۴۳/۰
۷۳۲/۰
تعداد معتبر
۲۷۸

۴-۲-۶-مقایسه اجتماعی
متغیر مقایسه اجتماعی دارای میانگین ۲۵/۳ و انحراف معیار ۸۱۸/۰ و واریانس ۶۶۹/۰ می باشد. همچنین مقایسه اجتماعی دارای حداقل نمره ۲۵/۱ و حداکثر ۵ است.

دانلود پایان نامه ارشد درباره
انحراف معیار، حمایت عاطفی، نرم افزار، مقایسه اجتماعی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید