دانلود پایانامه : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

 

والا اجاره باطل می باشد». اما بایستی دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت همیشگی می باشد و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی‌رود، و فقط ممکن می باشد به‌یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار گردد. از وصف همیشگی بودن مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده می باشد:

۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی می باشد: گفته گردید که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره‌های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان می باشد که، غیر از در مورد منافع نمی‌توان آن دو را از یکدیگر جدا نمود حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می‌یابد و از بین نمی‌رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می‌سازد تا عین باقی می باشد مالکیت هم هست چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکه آب ناچار از دادن بدل آن به مالک گردد پس از دسترسی به عین مال مالک می‌تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می‌نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می‌گردد «نوعی غرامت می باشد که به مالک داده می‌گردد تا در برابر سلطه‌ای که از دست داده می باشد از آن بهره‌مند گردد». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می‌گردد بی آنکه مال تلف گردد یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می‌کند مال موقوف از ملکیت او خارج می‌گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی‌یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می‌کنند. به همین جهت می‌گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »می باشد نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می‌کند حق مالکیت انتقال نمی‌یابد از بین می‌رود و مال در زمره مباحات می باشد و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می‌گردد یا در زمره اموال عمومی«انفال» باقی می‌ماند.

  1. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران می باشد اما در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می‌کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران گردد.

 3. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی می‌رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می‌گردد چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به مقصود حفظ منافع

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج