بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری

پژوهشی مجــلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (72-67) بررسی شیوع علائم

Read more

بررسی اثر محافظتی ویتامینهای C ، E و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبولهای قرمز موش صحرایی  مواجهه یافته با سم دیازینون 

            پژوهشی    مجــلـــــه دانشــــگاه عـلـــــوم پزشــکـــــی مــازنــــــدران  دوره بیست و یکم   ویژه نامه 1   اسفند   سال 1390   (39-31)

Read more